Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1HIG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia z przedmiotu Historia Gospodarcza, poprzez analizę ewolucji ustrojów społeczno - gospodarczych na przestrzeni dziejów, mają zapoznać studenta z prawidłowościami rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz ukazać tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych.

Wiedza z zakresu historii gospodarczej pozwoli na zrozumienie procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na danym terytorium. Wobec przedmiotu badań jakim jest gospodarka, w nauczaniu Historii gospodarczej, powinno się zwrócić szczególną uwagę na poprawne posługiwanie się podstawowym zestawem pojęć ekonomicznych, co przyczyni się do pełniejszego zrozumienia problematyki poruszanej na innych zajęciach objętych programem Wyższych Studiów Ekonomicznych. Historia gospodarcza pozwala na badanie procesów gospodarczych na konkretnym materiale źródłowym i tym samym uzupełnia teorię ekonomii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka wykładów obejmuje rozwój stosunków ekonomicznych w okresie od średniowiecza do XX wieku. Uwagę przy tym zwraca się na ewolucję pieniądza i handlu oraz stosunki własnościowe.

Program ćwiczeń nastawiony jest na analizę przemian gospodarczych w okresie od pierwszej wojny światowej do przełomu XX i XXI wieku. Wskazuje się tu na zmiany w polityce gospodarczej, cykliczność rozwoju gospodarki światowej, przeobrażenia w powojennym świecie. Analizuje się również zagadnienia dotyczące procesu transformacji ustrojowej, który ma miejsce od lat 90. XX wieku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/ I semestr

Wymagania wstępne: warunkiem przystąpienia do zajęć i zrozumienia treści przedmiotu „Historia gospodarcza” jest posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu historii powszechnej i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (wykład), 15 godzin (ćwiczenia); zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (24 godz. wykładu i 10 godz. ćwiczeń) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (6 godz. wykładu i 5 godz. ćwiczeń)

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład tradycyjny przygotowany w oparciu o dostępna literaturę naukową, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz prowadzony w formie e-zajęć, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

- ćwiczenia: prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, samodzielna praca studentów, realizacja zadań umieszczonych w e-learningu, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Punkty ECTS: 2 (2x30godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium oraz egzaminu: 11 godz.

- udział w egzaminie: 2 godz.

- udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 38 ( 1,27 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaliński J., Przygodzka R., Zalesko M., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.

2. Kaliński J., Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015

3. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

4. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

5. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

6. Dwilewicz Ł., Economic history - introduction and lectures, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1985.

2. Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1977.

3. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010.

4. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski. Wyd. Key Text, Warszawa 2010.

5. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

HIG_W01 Student ma wiedzę o poziomie technicznym wytwórczości w poszczególnych okresach historycznych (poczynając od średniowiecza) oraz wynalazkach, które odegrały ważną rolę w rozwoju produkcji (M1_W01)

HIG_W02 Student posiada wiedzę na temat ewolucji systemów ekonomicznych w okresie od średniowiecza do czasów współczesnych (M1_W01)

HIG_W03 Student posiada elementarną wiedzę umożliwiającą poprawne posługiwanie się zestawem pojęć z zakresu analiz społeczno-gospodarczych w odniesieniu do współczesności (M1_W01, M1_W09)

HIG_W04 Student zna prawidłowości rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych (M1_W01, M1_W09, M1_W10)

HIG_W05 Student posiada wiedzę na temat metod i narzędzi pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania badań społeczno-gospodarczych w perspektywie historycznej (M1_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

HIG _U01 Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczno-ekonomiczne oraz zależności między nimi; potrafi analizować ich przyczyny i przebieg (M1_U01)

HIG _U02 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z historii gospodarczej do pozyskiwania materiału badawczego i prowadzenia badań z zakresu zjawisk społeczno-gospodarczych (M1_U01)

HIG _U03 Student umie przygotowywać prace i wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z zakresu historii gospodarczej (M1_U09, M1_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

HIG _K01 Student jest przygotowany do prowadzenia badań z zakresu problemów ekonomiczno-społecznych i samodzielnego poszukiwania rozwiązań tych problemów (M1_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i realizacji zadań umieszczonych w e-learningu oraz kolokwium;

- wykłady: egzamin końcowy pisemny lub ustny z zagadnień omawianych w formie stacjonarnej i formie e-zajęć (wymagana ponad 50% poprawnych odpowiedzi), warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.