Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1OWI1 Kod Erasmus / ISCED: 10.903 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej I
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest uświadomienie, że w gospodarce w coraz większym stopniu opartej na wiedzy, własność intelektualna i przemysłowa stają się sprawami kluczowymi w podejmowaniu codziennych decyzji gospodarczych.

Skrócony opis:

Zamierzeniem jest pokazanie studentom w jaki sposób korzystać istniejących uregulowań prawnych dla uzyskiwania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne bądź techniczno organizacyjne. Słuchacze dowiedzą się w jaki sposób uzyskać patent na wynalazek w systemie krajowym i europejskim, wzoru przemysłowego i znaku towarowego w trybie rejestracji krajowej i rejestracji Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1OWI

Język przedmiotu - Język polski

Rodzaj przedmiotu - Obowiązkowy, M1.

Rok studiów /semestr: 1-szy rok/semestr studiów- 1-szy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 30 godz,

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach - 30

Konsultacje - 5

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 15

RAZEM

50 godz. odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, Europejska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008.

2. Ustawa prawo własności przemysłowej, jednolity tekst DzU z 2003 r. nr119 poz. 1117 ze zm.

3. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Lexis Nexis Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

4. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Media a dobra osobiste, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009.

5. H. Wnorowski, Oznaczenia geograficzne – aspekty prawne i ekonomiczne, w: A. F. Bocian (red.), Ekonomia, polityka, etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.

6. Własność7. przemysłowa w działalności gospodarczej, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003

8. Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2005.

9. L. Gruszow, Uzyskiwanie patentów europejskich w trybie międzynarodowym, Euro-PCT, 2002.

10. R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego, w: Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.

11. C. Fink, K.E. Maskus, Intellectual property and development. Lesson fromm Recent Economic Research, The International Bank, Washington DC 2005.

Efekty uczenia się:

1OWI1 Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz sposoby ich wykorzystywania w handlu zagranicznym M1_W11

2OWI1 Potrafi posługiwać się regulacjami prawnymi z zakresu ochrony własności przemysłowej dotyczącymi wymiany międzynarodowej M1_U05

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie końcowe na ocenę na podstawie dwóch kolokwiów, pierwsze po piątym wykładzie, drugie po ostatnim wykładzie. Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną z tych dwóch kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.