Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1PPR Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami prawoznawstwa: akt prawny, przepis prawa, norma prawna, wskazanie ich struktury. Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce i zasad stosowania prawa wspólnotowego. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych na gruncie przepisów prawa i roli zasad prawa; problematyki obowiązywania prawa i zagadnień związanych z zasadami konstrukcji systemu prawa. Ukazanie istoty procesu stosowania prawa, roli reguł egzegezy tekstu prawnego w rozwiązywaniu problemów powstających w procesie stosowania prawa, rodzajów wykładni prawa i dyrektyw interpretacyjnych wykładni.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – podstawowy obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 39 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 4 godz., egzamin (pisemny) 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 36 godzin, co odpowiada 1,4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 39 godz. co odpowiada 1,6 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2015.

2. A.Bator, W. Gromski, A. Kozak, St. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd.4, LexisNexis, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007.

Efekty uczenia się:

0300-MS1-1PPR - ma wiedzę na temat roli i miejsca człowieka w społecznym procesie gospodarowania, w szczególności w warunkach otwartości gospodarek, różnorodności kulturowej i konieczności współpracy, z uwzględnieniem roli prawa jako regulatora stosunków społecznych, w tym gospodarczych - M1_W05;

0300-MS1-1PPR - zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) odnoszące się do struktur międzynarodowych oraz rządzące nimi prawidłowości, sposoby działania - M1_W08;

0300-MS1-1PPR - zna podstawowe pojęcia i zasady ze sfery prawa w ogólności, w tym też w zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - M1_W11

0300-MS1-1PPR - potrafi posługiwać się w sposób poprawny regulacjami prawnymi, uwarunkowaniami organizacyjnymi i społecznymi w celu rozwiązania konkretnych zadań lub problemów z zakresu krajowych i międzynarodowych transakcji towarowych i kapitałowych - M1_U05;

0300-MS1-1PPR – ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się i podnoszenia poziomu swojej świadomości prawnej ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie - M1_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny (odpowiedzi opisowe na trzy pytania z zakresu listy zagadnień wskazywanych na wykładach).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.