Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1RUS1 Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz.1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu nauk ekonomicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu nauk ekonomicznych.

Pełny opis:

Język rosyjski cz. 1

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1RUS1

Moduł 2. Przedmiot podstawowy.

I rok/ I semestr studiów

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć: 19 godz.; udział w konsultacjach: 1 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 31 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 50 h = 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

RUS_W01: Zna więzi o charakterze społecznym, politycznym i kulturowym, kształtujące decyzje uczestników obrotu międzynarodowego. M1_W04

RUS_U01: Potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac. M1_U09

RUS_U02: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą tematyce ogólnej oraz konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych. M1_U10

RUS_K01: Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. M1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po I semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.