Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-1STA Kod Erasmus / ISCED: 11.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-MS1-1MAT

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-MS1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Rozkłady liczebności i częstości zmiennych 1- i 2-wymiarowych oraz ich parametry klasyczne, pozycyjne i mieszane. Zależności stochastyczne i ich mierniki. Podstawy analizy szeregów czasowych. Miary dynamiki, w tym indeksy indywidualne i agregatowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki

dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr rok 1/semestr II

Wymagania wstępne - 0300-MS1-1MAT - Matematyka

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca przy komputerach, praca w grupach, praca samodzielna).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń + egzamin

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 4 h;

odrabianie prac domowych – 10 h;

przygotowanie do ćwiczeń – 15 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 26 h.

Łączny nakład pracy studenta - 125 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50/2

o charakterze praktycznym 84/3,4

Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Kassyk-Rokicka (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010.

3. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

5. Frączak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

6. W. Mendenhall, R. J. Beaver, B. M. Beaver, Introduction to probability and statistics, Belmont: Brooks/Cole, 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1STA_W01 Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego (miary tendencji centralnej, miary zmienności, miary asymetrii i koncentracji) M1_W06

1STA_W02 Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami (budowa tablicy korelacyjnej, mierniki zależności stochastycznej i korelacyjnej) M1_W06

1STA_W03 Zna metody analizy rozwoju zjawiska w czasie (miary dynamiki i analiza szeregów czasowych) M1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

1STA_U01 Posiada umiejętność wyboru odpowiedniej charakterystyki dla opisu wybranego aspektu rozkładu empirycznego jednej cechy, zależności między cechami i dynamiki oraz potrafi zinterpretować miary statystyki opisowej M1_U02, M1_U09

1STA_U02 Posiada podstawowe umiejętności samodzielnego analizowania i interpretacji zjawisk i procesów ilościowych w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego (w oparciu o zbiorowość generalną) M1_U02, M1_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1STA_K01 Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności ze statystyki opisowej M1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie testowej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów oraz aktywności. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.