Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika handlu zagranicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2EHZ Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomika handlu zagranicznego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu ekonomika handlu zagranicznego jest omówienie aktywności przedsiębiorstwa w obszarze handlu zagranicznego. W trakcie kursu studenci są zapoznawani ze sposobami nawiązywania kontaktów gospodarczych z partnerami gospodarczymi oraz bieżącą działalnością polegającą na obsłudze transakcji handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie.

Skrócony opis:

Wykład rozpoczyna się od pokazania roli handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym, następnie opisywane są rynki zagraniczne, by wreszcie pokazać, w jaki sposób realizowana może być zagraniczna aktywność poszczególnych przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach. W trakcie ćwiczeń studenci będą poznawali zagadnienia praktyczne dotyczące przygotowania transakcji w handlu zagranicznym, jej realizacji oraz rozliczenia.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólno akademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: 2 rok, 4 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 15 godzin,

ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład: uczestnictwo w dyskusji na wykładach, egzamin końcowy

- ćwiczenia: prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

przewidywane formy prowadzenia zajęć, to: dyskusja ze studentami, praca grupowa.

Punkty ECTS: 6,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowanie się do wykładu: 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 25 h

- egzamin końcowy: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

- przygotowanie do kolokwium: 30 h

- przygotowanie wystąpień publicznych (prezentacji wyników prac grupowych): 9 h

- udział w konsultacjach: 9 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 51 h = 2,0 ECTS

Literatura:

1. K. P. Białecki, Operacje handlu zagranicznego, PWE Warszawa 2002.

2. J. Rymarczyk(red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE Warszawa 2017.

3. J. Dudziński, R. Knap, Handel zagraniczny, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, Szczecin 1999.

4. H. Teder (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

5. E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE Warszawa 2004.

6. Z. Dach (red.), Prace z zakresu handlu zagranicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.

7. D. Marciniak-Nejder, Płatności w handlu zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

8. Incoterms 2000, Krajowa Izba Gospodarcza, za zgodą Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, Warszawa 2000.

9. I.Lejárraga; H. L. Rizzo, H.Oberhofer, S.Stone, B. Shepherd, Small and Medium-Sized Enterprises in Global Markets: A Differential Approach for Services?, Paris: OECD Publishing 2014 (https://www.biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/5/5f/5jz17jtfkmzt.pdf)

10. S. Marinova, Institutional impacts on firm internationalization, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan 2015 (https:// www.researchgate.net/publication/270558684_Institutional_Impacts_on_Firm_Internationalization) 11. P. de Grauwe; A.Asbury, The limits of the markets: the pendulum between govenment and market, Oxford University Press 2017 First edition.

12. S. Sorbe, A.Johansson, International tax planning, competition and market structure, Paris: OECD Publishing 2017 ( https://www.oecdilibrary.org/economics/international-tax-planning-competition-and-market-structure_e9c35474-en),

13. P.R. Krugman; M.Obstfeld; M.J. Melitz, International economics : theory and policy, Boston : Pearson 2015 Tenth edition, global edition.

14.. J.Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012,

Efekty uczenia się:

2EHZ_W01 ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach , rynku międzynarodowym i jego rodzajach M1_W02

2EHZ_W02 zna zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw uczestniczących w obrocie gospodarczym z zagranicą M1_W03

2EHZ_U01 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do oceny zmian w handlu międzynarodowym, pozyskać dane do przeprowadzania analizy konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych dokonujących się na rynku międzynarodowym, na przykładzie przedsiębiorstw działających na rynku światowym M1_U02

2EHZ_U02 posiada umiejętność analizy i interpretacji zależności i ograniczeń cechujących transakcje w handlu zagranicznym M1_U03

2EHZ_U03 umie wyjaśnić proces i uwarunkowania towarzyszące transakcjom na rynku międzynarodowym z wykorzystaniem odpowiednich materiałów źródłowych, wiedzy M1_U08

2EHZ_K01 potrafi pracować indywidualnie i w zespole M1_K03

Metody i kryteria oceniania:

- wykład: egzamin w formie pisemnej – egzamin uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 50% +1 punktów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

- ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyniku z kolokwium oraz efektu pracy grupowej i aktywności. Kolokwium uznaje się za zaliczone, po uzyskaniu co najmniej 50% + 1 punktów. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit (max. 2) powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład rozpoczyna się od pokazania roli handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym, następnie opisywane są rynki zagraniczne, by

wreszcie pokazać, w jaki sposób realizowana może być zagraniczna aktywność poszczególnych przedsiębiorstw na zagranicznych

rynkach. W trakcie ćwiczeń studenci będą poznawali zagadnienia praktyczne dotyczące przygotowania transakcji w handlu zagranicznym,

jej realizacji oraz rozliczenia.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólno akademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: 2 rok, 3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 15 godzin,

ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład: uczestnictwo w dyskusji na wykładach, egzamin końcowy

- ćwiczenia: prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

przewidywane formy prowadzenia zajęć, to: dyskusja ze studentami, praca grupowa.

Punkty ECTS: 6,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowanie się do wykładu: 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 25 h

- egzamin końcowy: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h (w tym 8 h w e-learningu)

- przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

- przygotowanie do kolokwium: 30 h

- przygotowanie wystąpień publicznych (prezentacji wyników prac grupowych): 10 h

- udział w konsultacjach: 33 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 80 h = 3,2 ECTS

Literatura:

1. K. P. Białecki, Operacje handlu zagranicznego, PWE Warszawa 2002.

2. J. Rymarczyk(red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE Warszawa 2017.

3. J. Dudziński, R. Knap, Handel zagraniczny, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, Szczecin 1999.

4. H. Teder (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

5. E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE Warszawa 2004.

6. Z. Dach (red.), Prace z zakresu handlu zagranicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.

7. D. Marciniak-Nejder, Płatności w handlu zagranicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

8. Incoterms 2000, Krajowa Izba Gospodarcza, za zgodą Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, Warszawa 2000.

9. I.Lejárraga; H. L. Rizzo, H.Oberhofer, S.Stone, B. Shepherd, Small and Medium-Sized Enterprises in Global Markets: A Differential Approach for Services?, Paris: OECD Publishing 2014 (https://www.biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/5/5f/5jz17jtfkmzt.pdf)

10. S. Marinova, Institutional impacts on firm internationalization, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan 2015 (https:// www.researchgate.net/publication/270558684_Institutional_Impacts_on_Firm_Internationalization) 11. P. de Grauwe; A.Asbury, The limits of the markets: the pendulum between govenment and market, Oxford University Press 2017 First edition.

12. S. Sorbe, A.Johansson, International tax planning, competition and market structure, Paris: OECD Publishing 2017 ( https://www.oecdilibrary.org/economics/international-tax-planning-competition-and-market-structure_e9c35474-en),

13. P.R. Krugman; M.Obstfeld; M.J. Melitz, International economics : theory and policy, Boston : Pearson 2015 Tenth edition, global edition.

14.. J.Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.