Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika zagran.inwest. bezpośrednich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2EZI Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika zagran.inwest. bezpośrednich
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne rozszerzające
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia cz. 1 0300-MS1-1EKO
Historia gospodarcza 0300-MS1-1HIG

Założenia (opisowo):

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku inwestycji bezpośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem motywów ich podejmowania za granicą oraz przesłanek wyboru miejsca lokalizacji inwestycji i formy wejścia. Szczegółowej analizie empirycznej zostanie poddana Polska oraz wybrane kraje europejskie i pozaeuropejskie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, teorie, klasyfikacje oraz uwarunkowania BIZ. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z motywami i ekonomicznymi skutkami BIZ. Analiza empiryczna zostanie przeprowadzona na przykładzie Polski.

W trakcie konwersatorium realizowane będą zagadnienia o charakterze praktycznym, które pozwolą na wykorzystanie licznych case studies, zarówno w zakresie powiązań BIZ z transferem wiedzy i technologii, rynkiem pracy, bilansem płatniczym, a także z oceną atrakcyjności inwestycyjnej z punktu widzenia BIZ wybranych do analizy krajów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowe

Specjalność: Handel międzynarodowy

Moduł: 4

Dziedzin i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów /semestr: rok 2/ 4 semestr

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 30 godz., konwersatorium– 15 godz.

Metody dydaktyczne:

•Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

•Konwersatorium- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymaga także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

-Udział w wykładach -30

-Udział w konwersatorium-15

-Przygotowanie do konwersatorium-30

- Przygotowanie do zaliczenia konwersatorium - 15

- Przygotowanie do egzaminu - 19

- Udział w konsultacjach - 9

- Studia literaturowe - 30

- Egzamin -2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 56h - 2,2 ECTS

-o charakterze praktycznym - 50h - 2 ECTS

Literatura:

1. Salamaga M., Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

2. Gniadek J., Kępka H., Kotyński J., Konwergencja realną szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koninktur, Warszawa 2016.

3. Lizińska W., Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012.

4. Kozłowska M., Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski red. S. Wydymus, E. Bobińska, B. Pera, Wyd. Cedetu, Warszawa 2012.

6. Kłysik- Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, Wyd. Cedetu, Warszawa 2010.

7. Pilarska Cz, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005

8. Osiński K., Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku – kompendium, Wyd. ZSB, Szczecin 2010.

9. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, Wyd. PWE, Warszawa 2011.

10. Pilarska Cz., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent:

2EZI-W01- zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych charakteryzujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne M1_W06

2EZI-W02- zna normy i reguły określające struktury międzynarodowe oraz rządzące nimi prawidłowości w zakresie BIZ- M1_W08

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

2EZI-U01- potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę umożliwiają ocenę zmian w zakresie BIZ- M1_U02

2EZI-U02-umie wyjaśnić proces i uwarunkowania towarzyszące transakcjom bezpośrednich inwestycji zagranicznych z wykorzystaniem odpowiednich materiałów źródłowych, wiedzy i rozumienia oraz kompetencji społecznych M1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

2EZI-K01-pacując w grupie Student przyjmując w niej różne role M1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - egzamin pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na postawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Magrel
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.