Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2FIN Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie Studenta w problematykę finansów; charakterystyka podstawowych terminów związanych z finansami, m.in. w zakresie instytucjonalnym i przedmiotowym, co dotyczy rynku finansowego, jak też systemu finansowego gospodarki, w tym finansów publicznych.

Student poznaje mechanizm funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego oraz instrumentów finansowania działalności gospodarczej i wyceny lokacyjnych instrumentów finansowych. Student zapoznaje się z relacjami charakterystycznymi dla systemu finansowego w państwie i jego wpływem na zarządzanie organizacją.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 2: Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia

i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: - wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia angażujące studentów (couching) do pracy w formie prac pisemnych, pracy indywidualnej i grupowej (w zespołach zadaniowych) na zajęciach, prezentacje multimedialne.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Przygotowanie się do wykładu 10

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20

Udział w egzaminie 2

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie do sprawdzianów 10

Przygotowanie prac (wystąpień publicznych) 10

Udział w konsultacjach 15

Wskaźniki ilościowe:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75h, 3 ECTS

- o charakterze praktycznym: 75h, 3 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008,

B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2008.

A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.

J. Żyrzyński, Budżet i polityka podatkowa, PWN, Warszawa 2009.

J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.

Uzupełniająca:

W. Bień, Rynek papierów wartościowych, wydanie VII, Difin, Warszawa 2008,

W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,

W. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2001,

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki, WSFiZ, Białystok 2002,

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie- ujęcie retrospektywne, WSFiZ, Białystok 2009,

M. Sierpińska i T. Jacha, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 2006.

M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007

R.A. Musgrave, P.B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, Mc Graw-Hill Publishing Company, New York, 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2FIN_W01 Student zna podstawowe terminy i prawa z zakresu polityki fiskalnej i pieniężnej M1_W02

2FIN_W02 Student zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) odnoszące się do systemów finansowych M1_W02, M1_W08

UMIEJĘTNOŚCI

2FIN_U01 Student posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych odnośnie finansów publicznych i finansów podmiotów gospodarczych M1_U09

2FIN_U02 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie analizy procesów związanych z finansami w skali międzynarodowej M1_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2FIN_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności odnośnie finansów M1_K02

2FIN_K02 Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role (zadania) w zespole, co dotyczy m.in. problematyki zarządzania finansami M1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do egzaminu:

wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć:

wykłady:

- egzamin pisemny;

ćwiczenia:

- kolokwium zaliczeniowe: test wyboru,

- eseje, opracowania pisemne,

- projekty i ćwiczenia praktyczne,

- ocenianie ciągłe,

na zajęciach Studenci są oceniani w ramach systemu punktowego (max 50 pkt.; kolokwium: max 30 pkt.; aktywność na zajęciach: max 20 pkt.); oceny: 3,0- min. 26 pkt., 3,5- min. 31 pkt., 4,0- min. 36 pkt., 4,5- min. 41 pkt., 5,0- min. 46 pkt.

Dominujące formy pomiaru (oceny) pracy studenta:

wykłady:

- egzamin pisemny – 100%

ćwiczenia:

- egzamin ustny lub pisemny- 60%

- eseje, opracowania pisemne- 5%

- dysertacje

- prace semestralne (roczne, dyplomowe)

- projekty i ćwiczenia praktyczne- 15%

- praktyki

- ocenianie ciągłe- 20%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak, Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie Studenta w problematykę finansów; charakterystyka podstawowych terminów związanych z finansami, m.in. w zakresie instytucjonalnym i przedmiotowym, co dotyczy rynku finansowego, jak też systemu finansowego gospodarki, w tym finansów publicznych.

Student poznaje mechanizm funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego oraz instrumentów finansowania działalności gospodarczej i wyceny lokacyjnych instrumentów finansowych. Student zapoznaje się z relacjami charakterystycznymi dla systemu finansowego w państwie i jego wpływem na zarządzanie organizacją.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 2: Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok, semestr 4

Wymagania wstępne:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: - wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia angażujące studentów (couching) do pracy w formie prac pisemnych, pracy indywidualnej i grupowej (w zespołach zadaniowych) na zajęciach, prezentacje multimedialne.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Przygotowanie się do wykładu 10

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie do sprawdzianów 10

Przygotowanie prac (wystąpień publicznych) 10

Udział w konsultacjach 15

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 10

Wskaźniki ilościowe:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75h, 3 ECTS

- o charakterze praktycznym: 75h, 3 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008,

B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2008.

A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.

J. Żyrzyński, Budżet i polityka podatkowa, PWN, Warszawa 2009.

J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.

Uzupełniająca:

W. Bień, Rynek papierów wartościowych, wydanie VII, Difin, Warszawa 2008,

W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,

W. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2001,

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki, WSFiZ, Białystok 2002,

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie- ujęcie retrospektywne, WSFiZ, Białystok 2009,

M. Sierpińska i T. Jacha, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 2006.

M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007

R.A. Musgrave, P.B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, Mc Graw-Hill Publishing Company, New York, 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.