Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2MTG Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych i praktycznych dotyczących zawierania i realizacji transakcji na rynkach międzynarodowych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące uwarunkowań zawierania transakcji w handlu zagranicznym, sposobów rozliczeń międzynarodowych, mechanizmu funkcjonowania rynków międzynarodowych oraz otoczenia prawno-organizacyjnego międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy (moduł 3)

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/ semestr: rok II, semestr IV

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z ekonomii, podstaw międzynarodowych stosunków gospodarczych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do dyskusji w trakcie wykładu.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 30 godz.

egzamin: 2 godz.

udział w konsultacjach: 6 godz.

przygotowanie wykładu: 20 godz.

przygotowanie do egzaminu: 92 godz.

Łączny nakład pracy 150 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godz. 38 punktów ECTS 1,5

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Handel zagraniczny: organizacja i technika", red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. TT. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2012.

2. W. Kozioł, A. Nowak (red.), Handel zagraniczny. Perspektywa europejska, Warszawa 2011.

3. D. Marciniak-Neider, Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa 2011.

4. Kodeks Celny Wspólnot Europejskich

5. WTO: world economic order, world trade law, P.T. Stoll, Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2006

Efekty uczenia się:

2MTG_W01 Student zna zależności między uczestnikami obrotu

międzynarodowego, w szczególności dotyczące przeprowadzania i rozliczania transakcji gospodarczych (M1_W03)

2MTG_W02 Student zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, zwyczajowe) odnoszące się do realizowania międzynarodowych transakcji gospodarczych (M1_W08)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy pisemny w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.