Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2RAC Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Również praktyczna aplikacja powyższych zasad oraz uświadomienia roli rachunkowości, jako podstawowego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

• przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

• zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

• przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wyceny bilansowej oraz zasad sporządzania wyniku finansowego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 2 Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych; Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. (w tym 10 godz. e-learning) Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

• Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja)

• Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (case study księgowe)

Punkty ECTS: 6pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

• Wykłady: 30 godz.

• Ćwiczenia: 30 godz.

• Przygotowanie się do ćwiczeń: 24 godz.

• Studiowanie literatury: 20 godz.

• Udział w konsultacjach: 12 godz.

• Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 32 godz.

• Egzamin: 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin 64. Punkty ECTS: 2,56

• o charakterze praktycznym: Liczba godzin 68. Punkty ECTS: 2,72

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

2. D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości finansowej - pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591.

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości: od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2017.

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

3. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. T. 1,2, Difin, Warszawa 2016.

4. B.E. Needles, M. Powers, Financial accounting, South-Western Cengage Learning, Australia 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• 2RAC_W01: zna podstawowe zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych oraz podstawowe zasady wyceny składników

majątkowych M1_W06

• 2RAC_W02: zna normy i reguły prawne odnoszące się do prowadzenia rachunkowości w podmiotach gospodarczych M1_W08

Umiejętności:

• 2RAC_U01: potrafi posługiwać się w sposób poprawny regulacjami prawnymi w celu ewidencji podstawowych operacji gospodarczych (bilansowych i wynikowych) oraz określenia ich wpływu na pozycje sprawozdania finansowego M1_U05

• 2RAC_U02: wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu rachunkowości do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów związanych z

klasyfikacją składników majątku w bilansie, klasyfikacją elementów kształtujących wynik finansowy oraz ustaleniem wyniku na

podstawowych operacjach gospodarczych, proponując odpowiednie rozwiązania w tym zakresie M1_U07

Kompetencje społeczne:

• 2RAC_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na zmiany zachodzące w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych M1_K01

• 2RAC_K02: potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze rachunkowości M1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna z przedmiotu obejmuje część wykładową 45% oraz część ćwiczeniową 55%.

• Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

• Ćwiczenia: kolokwia: 70%, rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study księgowe): 20%, aktywność na zajęciach: 10%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.