Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-2ZBM Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Zarządzanie w biznesie międzynarodowym jest zaznajomienie studentów z warunkami i sposobami prowadzenia biznesu międzynarodowego w gospodarce globalnej oraz wykształcenie umiejętności oceny skuteczności stosowania różnych strategii w biznesie międzynarodowym.

Studenci nabywają umiejętności analiz rynku globalnego, w tym oceny konkurencji na rynku globalnym i skutków strategii stosowanych przez firmy globalne a także analizy strategii globalnych korporacji transnarodowych.

Potrafią również przygotować założenia do realizacji strategii na rynku globalnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 15 h, ćwiczenia- 30 h,

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji , ćwiczenia - prezentacje w zespołach, dyskusja, analiza tekstu

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń - 55

Studiowanie literatury - 40

Przygotowanie do zaliczenia - 30

Udział w konsultacjach - 8

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 178

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 53h; 2,12 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 49 h; 1,96 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Borowski J., Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE Warszawa 2007

Griffin R.W., Zarządzanie organizacjami, PWN, Warszawa 2017.

Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.

Rymarczyk J.,Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw PWE Warszawa 2004

Sagan M., Management in international business, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Peng M. W., Meyer K. E.,.International business,, London: Cengage Learning , 2011.

Gorynia M., International business in transition, Difin, Warsaw 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2ZBM_W01

zna zależności między uczestnikami stosunków

międzynarodowych, w szczególności w sferze obrotu

towarowego i przepływu czynników produkcji (gospodarki

krajowe, organizacje, korporacje) M1_W03

Umiejętności

2ZBM_U01 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do oceny

zmian w handlu międzynarodowym, pozyskać dane do

przeprowadzania analizy konkretnych procesów i zjawisk

gospodarczych dokonujących się na rynku światowym M1_U02

2ZBM_U02 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dziedzin komplementarnych do analizy

i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując

odpowiednie ich rozwiązania M1_U07

Kompetencje

2ZBM_K01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

M1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne na ocenę w formie testu. Do zaliczenia wykładu dopuszczeni są studenci którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na podstawie sumy punktów z aktywności na zajęciach (przygotowanie prezentacji zespołowych, dyskusja, analiza tekstu ). Zaliczenie ćwiczeń mogą uzyskać studenci którzy mieli max dwie nieobecności (udział min 26 h zajęć) Pozostałe nieobecności muszą być odpracowane na konsultacjach.

Wykłady i ćwiczenia - zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności analizy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem na wymiarze międzynarodowym. Poznają uwarunkowania biznesy międzynarodowego, motywy i formy wejścia na rynki oraz zasady budowania strategii KTN.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 15 h, ćwiczenia- 30 h,

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań), ćwiczenia - prezentacje w zespołach, dyskusja, analiza tekstu

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń - 55

Studiowanie literatury - 40

Przygotowanie do zaliczenia - 30

Udział w konsultacjach - 8

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 178

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 53h; 2,12 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 49 h; 1,96 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Borowski J., Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE Warszawa 2007

Griffin R.W., Zarządzanie organizacjami, PWN, Warszawa 2017.

Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.

Rymarczyk J.,Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw PWE Warszawa 2004

Sagan M., Management in international business, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Peng M. W., Meyer K. E.,.International business,, London: Cengage Learning , 2011.

Gorynia M., International business in transition, Difin, Warsaw 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.