Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse lokalne i regionalne UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3FIL Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne i regionalne UE
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot wprowadzający – Ekonomia sektora publicznego. Zakres posiadanej wiedzy - ogólna znajomość prawno-ekonomicznych podstaw funkcjonowania sektora publicznego w Polsce oraz związanego z nim sytemu finansów publicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów ze specyfiką zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem przez organy jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach członkowskich UE.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Moduł 3 Przedmioty kierunkowe

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 3, semestr 5

liczba godzin: 15 (w) 30 (konwersatoria)

metody dydaktyczne: wykład - wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, połączony z dyskusją; konwersatorium - prezentacje multimedialne opracowań studentów - podsumowane dyskusją, prace w grupach.

punkty ECTS: 6

bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 15h

• przygotowanie do wykładów : 30 h

• przygotowanie do zaliczenia wykładu: 32 h

• udział w konwersatoriach: 30 h

• przygotowanie do konwersatoriów: 35 h

• udział w konsultacjach: 8 h

Łączny nakład pracy studenta: 150 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 53 h (2,12 ECTS)

- o charakterze praktycznym: 40 h (1,6 ECTS)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2018.

6. Samorząd terytorialny w Europie i Polsce, pod red. K. Kociubińskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

7. Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), pod red. J. Marszałek-Kawy i A. Lutrzykowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

9. M. Bitner, K.S. Cichoński, Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010, “Samorząd Terytorialny” Nr 1-2/2012

10. Sub-national governments in the European Union: organisation, responsibilities and finance, Dexia Editions, Paris 2008, https://www.worldcat.org/title/sub-national-governments-in-the-european-union-organisation-responsibilities-and-finance/oclc/847341802/editions?referer=di&editionsView=true

11. Subnational public finance in the European Union, Council of European Municipalities and Regions, Dextia Credit Local, Summer 2012, https://www.ccre.org/docs/Note_CCRE_Dexia_EN.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3FIL_W01 - Student ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach międzynarodowych oraz zasadach ich działania, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji zaangażowanych w rozwój i promowanie idei samorządności terytorialnej w państwach członkowskich UE (M1_W02)

3FIL_W02 - Student zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) odnoszące się do struktur międzynarodowych (rządzące nimi prawidłowości, sposoby działania), ze szczególnym uwzględnieniem struktur powiązanych z finansami podsektora local government w państwach członkowskich UE (M1_W08).

UMIEJĘTNOŚCI

3FIL_U01 - Student posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych/społecznych o zasięgu ponad krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów dotyczących podsektora local government w UE (M1_U01).

3FIL_U02 - Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania pracy z zakresu problematyki finansów lokalnych w państwach członkowskich UE (M1_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3FIL_K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów zachodzących w sektorze finansów publicznych w świecie (M1_K01).

Metody i kryteria oceniania:

wykład - zaliczenie pisemne (test)

konwersatorium - zaliczenie na podstawie bieżącej oceny pracy studentów (w tym pracy w grupach)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.