Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obsługa celna i graniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3OCG Kod Erasmus / ISCED: 14.603 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Obsługa celna i graniczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Obsługa celna i graniczna” jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obsługi celno-podatkowej i granicznej międzynarodowego obrotu towarowego, granicznego ruchu osobowego oraz roli granicy państwowej sanitarnej w ochronie rynku wewnętrznego, zwłaszcza na przykładzie Unii Europejskiej oraz państw Układu z Schengen. Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotu przedstawiają tematy (zagadnienia) wykładu oraz ćwiczeń.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy (moduł 3)

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok III/ semestr 6

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

- ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, case'ów, dyskusja.

PUNKTY ECTS: 6

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

- udział w konsultacjach: 9 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do kolokwium: 34 h

- przygotowanie do egzaminu: 40 h

Łączny nakład pracy: 150 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 56 (ECTS: 2,24)

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 10 (ECTS: 0,4)

Literatura:

Literatura:

1. B. Stępień (red.) Handel zagraniczny - Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2015.

2. A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Graniczny obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej (wybrane aspekty), Almamer, Warszawa 2008

3. A.Maksimczuk, L.Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, LexisNexis, Warszawa 2007,

4. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 562/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen),

5. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny(wersja przekształcona)

6. Ustawa z dnia 19 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

7. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

8. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej

9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

10. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Źródła internetowe:

1. Ministerstwo Finansów https://www.podatki.gov.pl/

2. Komenda Główna Straży Granicznej https://www.strazgraniczna.pl/

3. Główny Inspektora Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/

4. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://piorin.gov.pl/

5. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych https://ijhars.gov.pl/

6. Główny Inspektor Sanitarny https://gis.gov.pl/

Efekty uczenia się:

3OCG_W01 Student ma wiedzę na temat istoty i funkcji politycznych, ekonomicznych oraz prawnych granic państwowych, na przykładzie Unii Europejskiej - M1_W01

3OCG_W02 Student zna normy, reguły i zasady przekraczania granicy przez osoby i towary przez zewnętrzną i wewnętrzną granicę UE, M1_W02

3OCG_W01 Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska i problemy wynikające z przepływu przez granice towarów i osób oraz roli obsługi celnej i granicznej oraz sanitarnej na granicy UE M1_W03

3OCG_U01 Student posiada umiejętności rozumienia i analizowania różnych aspektów, zwłaszcza ekonomicznych, prawnych i społecznych związanych z międzynarodowym obrotem towarów i przekraczaniem osób przez granicę UE z państwami członkowskimi i państwami trzecimi M1_U05

3OCG_U02 Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu przepływu przez granice towarów i osób oraz roli obsługi celnej i granicznej oraz sanitarnej na granicy w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej M1_U06

3OCG_K01 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazuje aktywność decyzyjną i dyscyplinę realizacyjną w opracowywaniu projektów społecznych M1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin w formie testu.

Ćwiczenia - opracowań problemowe, przygotowane przez studentów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Sidorowicz
Prowadzący grup: Leszek Sidorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia cz. 1 0300-MS1-1EKO
Ekonomia cz. 2 0300-MS1-1EKO2
Międzynarodowe transakcje gospodarcze 0300-MS1-2MTG
Podstawy prawa 0300-MS1-1PPR

Założenia (lista przedmiotów):

Funkcjonowanie Unii Europejskiej 0300-MS1-2FUE
Ochrona własności intelektualnej I 0300-MS1-1OWI1
Rozliczenia w obrocie międzynarodowym 0300-MS1-3ROM

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Obsługa celna i graniczna” jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obsługi celno-podatkowej i granicznej międzynarodowego obrotu towarowego, granicznego ruchu osobowego oraz roli granicy państwowej sanitarnej w ochronie rynku wewnętrznego, zwłaszcza na przykładzie Unii Europejskiej oraz państw Układu z Schengen. Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotu przedstawiają tematy (zagadnienia ) wykładu oraz ćwiczeń.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy

MODUŁ: 3 przedmioty kierunkowe

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok III/ semestr 6

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

- ćwiczenia: pisemne opracowania i jej prezentacja, dyskusja.

- wykład: egzamin końcowy w formie testu

- ćwiczenia: oceny z opracowań i aktywności na zajęciach

Literatura:

1.B. Stępień (red.) Handel zagraniczny - Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2015.

2.A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Graniczny obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej (wybrane aspekty), Almamer, Warszawa 2008

3.A.Maksimczuk, L.Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, LexisNexis, Warszawa 2007,

4.ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 562/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen),

5.ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny(wersja przekształcona)

6.Ustawa z dnia 19 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

7.Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

8.Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej

9.Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

10.Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Źródła internetowe:

1.Ministerstwo Finansów https://www.podatki.gov.pl/

2.Komenda Główna Straży Granicznej https://www.strazgraniczna.pl/

3.Główny Inspektora Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/

4.Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://piorin.gov.pl/

5.Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych https://ijhars.gov.pl/

6.Główny Inspektor Sanitarny https://gis.gov.pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.