Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy innowacyjne w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3PIN Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Procesy innowacyjne w gospodarce światowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z obszaru procesów innowacyjnych, z uwzględnieniem ich zróżnicowania geograficznego oraz znaczenia gospodarczego. Analizę istoty procesów innowacyjynch poprzedza omówienie teorii innowacji i głównych czynników rozwoju gospodarczego. Poszczególne rodzaje procesów innowacyjnych rozpatrywane są przez pryzmat czynników, które wpływają na ich efektywność oraz zasobów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Omówiona jest także polityka innowacyjna, jako główne narzędzie wpływu państwa na przebieg procesów innowacyjnych w gospodarce. Przedmiot obejmuje także ocenę poziomu innowacyjności gospodarek z wykorzystaniem wskażników i rankingów innowacyjności oraz określenie czynników wpływających na określoną pozycję innowacyjną.


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę procesów innowacyjnych, z uwzględnieniem ich zróżnicowania geograficznego oraz znaczenia gospodarczego. Analizę istoty procesów innowacyjynch poprzedza omówienie teorii innowacji i głównych czynników rozwoju gospodarczego. Poszczególne rodzaje procesów innowacyjnych rozpatrywane są przez pryzmat czynników, które wpływają na ich efektywność oraz zasobów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Omówiona jest także polityka innowacyjna, jako główne narzędzie wpływu państwa na przebieg procesów innowacyjnych w gospodarce. Przedmiot obejmuje także ocenę poziomu innowacyjności gospodarek z wykorzystaniem wskażników i rankingów innowacyjności oraz określenie czynników wpływających na określoną pozycję innowacyjną.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Rok studiów /semestr: 3 rok/semestr 1

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 30 godzin, ćwiczenia 15 godzin

Metody dydaktyczne: - podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point. - ćwiczeniowo-praktyczne: ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, analiza tekstu, analiza danych statystycznych, praca w grupach,

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach- 30 Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do ćwiczeń - 46

Opracowanie wskazanych zagadnień i zadań - 35

Udział w konsultacjach - 9

Przygotowanie do kolokwium - 36

Przygotowanie do egzaminu - 28

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 150

Wskaźniki ilościowe: Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 56h; 2,24 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 12 h; 0,5 ECTS

Literatura:

1) P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE Warszawa 1992

2)C.K.Prahalad, M.S.Krishnan, Nowa era innowacji, PWN Warszawa 2010

3)C.M.Christensen, Przełomowe innowacje: możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, PWN Warszawa 2010

4)J.Bessant, J.Tidd, Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer 2013

5) K. Piech, Knowledge and innovation processes in Central and Eastern European economies, The Knowledge and Innovation Institut, Warsaw 2007.

Dokumenty elektroniczne, dostępne bezpłatnie na stronach wydawców raportów:

1)European Innovation Scoreboard, https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

2)Global Innovation Index, https://www.globalinnovationindex.org/Home

3) WEF Competitiveness Index, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza

3PIN_W01 zna zależności między uczestnikami międzynarodowych procesów innowacyjnych, w szczególności z obszarze tworzenia i rozwoju produktów i usług (gospodarki krajowe, organizacje, korporacje) M1_W03

3PIN_W02 ma podstawową wiedzę na temat pozyskiwania i porządkowania informacji dotyczących przyczyn, charakteru i konsekwencji zmian strukturalnych w gospodarce światowej (wynikających z realizacji procesów innowacyjnych w których uczestniczą podmioty z kilku krajów M1_W07

Umiejętności

3PIN_U01 posiada umiejętność pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej zależności i ograniczeń cechujących międzynarodowe procesy innowacyjne, w szczególności z udziałem korporacji M1_U03

3PIN_U02 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac M1_U9

Kompetencje

3PIN_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów innowacyjnych zachodzących w świecie M1_K01

3PIN_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności M1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej (test w pytaniami zamkniętymi). Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.