Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorstwo na rynku globalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3PRG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Studenci zapoznają się z zasadami funkcjonowania i działalnością przedsiębiorstwa na rynku globalnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedsiębiorstwo na rynku globalnym jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją strategii globalnych, ich rodzajami i tworzeniem w warunkach konkurencyjności globalnej. Ponadto studenci nabywają wiedzę dotyczącą kształtowania kontaktów biznesowych przedsiębiorstwa globalnego z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Studenci nabywają umiejętności oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa globalnego pryzmat czynników ją determinujących. Studenci rozumieją także potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat globalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Rok studiów /semestr: 3 rok/semestr IV

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 30 godzin, konserwatorium 15 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zajęć

- ćwiczeniowe: wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, analiza tekstu, praca w grupach,

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 30

Udział w konserwatorium - 15

Przygotowanie do konserwatorium - 27

Studiowanie literatury - 40

Przygotowanie do zaliczenia - 30

Udział w konsultacjach - 8

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 150

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 53h; 2,12 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 49 h; 1,96 ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacja na rynku globalnym. Teoria i praktyka, CH Beck, Warszawa 2011.

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Patrzałek W., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 263-264.

Balcerzak A. P., Enterprise during global market instability, Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Economic Society. Branch, Toruń 2012.

Dunning J. H., Mucchielli J-L, .Multinational firms : the global-local dilemma, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2002.

Swan. E. J., Building the global market : a 4000 year history of derivatives, Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2000.

Efekty uczenia się:

3PRG_W01 zna zależności między uczestnikami stosunków

międzynarodowych, w szczególności w sferze obrotu

towarowego i przepływu czynników produkcji (gospodarki

krajowe, organizacje, korporacje)M1_W03

3PRG_U_01 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do oceny

zmian w handlu międzynarodowym, pozyskać dane do

przeprowadzania analizy konkretnych procesów i zjawisk

gospodarczych dokonujących się na rynku światowym M1_U02

3PRG_U02 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych

stosunków gospodarczych i dziedzin komplementarnych do analizy

i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania M1_U07

3PRG_K01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role M1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne w formie testu. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu dopuszczeni są studenci posiadający zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia - ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskana ze wskazanych aktywności (prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, analiza tekstu, praca w grupach) na zajęciach. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia. Zaliczenie ćwiczeń mogą otrzymać studenci mający max 1 nieobecność / min 13 godz udziału w zajęciach. Pozostałe nieobecności powinny być odpracowane na konsultacjach.

Wykład i ćwiczenia - zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedsiębiorstwo na rynku globalnym jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją strategii globalnych, ich rodzajami i tworzeniem w warunkach konkurencyjności globalnej. Ponadto studenci nabywają wiedzę dotyczącą kształtowania kontaktów biznesowych przedsiębiorstwa globalnego z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Studenci nabywają umiejętności oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa globalnego pryzmat czynników ją determinujących. Studenci rozumieją także potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat globalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Rok studiów /semestr: 3 rok/semestr IV

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 30 godzin, konserwatorium 15 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zajęć

- ćwiczeniowe: wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, analiza tekstu, praca w grupach,

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 30

Udział w konserwatorium - 15

Przygotowanie do konserwatorium - 27

Studiowanie literatury - 40

Przygotowanie do zaliczenia - 30

Udział w konsultacjach - 8

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 150

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 53h; 2,12 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 49 h; 1,96 ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacja na rynku globalnym. Teoria i praktyka, CH Beck, Warszawa 2011.

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Patrzałek W., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 263-264.

Balcerzak A. P., Enterprise during global market instability, Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Economic Society. Branch, Toruń 2012.

Dunning J. H., Mucchielli J-L, .Multinational firms : the global-local dilemma, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2002.

Swan. E. J., Building the global market : a 4000 year history of derivatives, Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.