Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-1FMP#E Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Kształcenie w zakresie przedmiotu ma na celu zapoznanie studentów z problematyką finansów międzynarodowych przedsiębiorstw w aspekcie makro, a w szczególności w mikroskali gospodarowania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie Studenta w problematykę finansów międzynarodowych przedsiębiorstw, w szczególności charakterystyka instrumentów finansowych wykorzystywanych w transakcjach międzynarodowych, rynków walutowych, międzynarodowych instytucji i organizacji finansowych, jak też stosowania metod i technik finansowych w obrotach zagranicznych przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 3, przedmiot kierunkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: I rok/semestr 2

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 30h

Przygotowanie do wykładu/studia literaturowe: 30h

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 30h

Udział w ćwiczeniach: 15h

Przygotowanie do ćwiczeń: 20h

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 20h

Udział w konsultacjach: 3h

Egzamin: 2h

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 50h- 2,0 pkt. ECTS, o charakterze praktycznym: 10, ECTS – 0,4.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. B. Bernaś (red.), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,

2. J. Jakubczyc, Finanse międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

3. E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011,

2. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

3. M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie- ujęcie retrospektywne, WSFiZ, Białystok 2009,

4. M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013,

5. W. Nawrot, Finansowanie firm na rynkach zagranicznych, Cedewu, Warszawa 2008,

6. Bazy danych i materiały edukacyjne dostępne na oficjalnych stronach internetowych NBP (http://www.nbp.pl/) oraz GPW (http://www.gpw.pl/), jak też ECB (http://www.ecb.europa.eu/), analizy i dokumenty dostępne na stronach internetowych banków komercyjnych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1FMP_W01 Student ma wiedzę o poglądach na temat funkcjonowania wybranych struktur i instytucji gospodarczych w zakresie zarządzania finansami podmiotów działających w skali międzynarodowej M2_W09

1FMP_W02 Student zna zasady finansowania działalności podmiotów gospodarczych prowadzących działalność międzynarodową M2_W11

UMIEJĘTNOŚCI

1FMP_U01 Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska i procesy gospodarcze oraz społeczne dokonujące się w gospodarce światowej, zwłaszcza w kontekście finansowania działalności gospodarczej M2_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1FMP_K01 Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy, umie rozdzielać role w zespole zdaniowym M2_K02

1FMP_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać posiadaną wiedzę w zakresie problematyki finansów międzynarodowych przedsiębiorstw M2_K06

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny, wcześniej zaliczenie ćwiczeń- standardowa skala ocen

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piekutowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.