Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2PGO Kod Erasmus / ISCED: 10.702 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego Unii Europejskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych z przedmiotu Praw gospodarcze Unii Europejskiej jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy na temat zagadnień dotyczących prawa UE odnoszącego się do kwestii gospodarczych. Wykład koncentruje się na omówieniu regulacji prawa pierwotnego oraz najistotniejszych regulacji prawa wtórnego UE w kontekście gospodarki, jak również związanych z nimi przepisów prawa krajowego.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy

Moduł: 3

Dziedzina i dyscyplina nauki, nauki prawne.

Rok studiów/semestr II rok / IV semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 15godzin

Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją i praktycznymi przykładami, dyskusja, pytania aktywizujące studentów.

Punkty ECTS

5.

Bilans nakładu pracy studenta

Uczestnictwo w wykładach 15 godz.

Egzamin 2 godz.

Udział w konsultacjach 4 godz.

Przygotowanie do zajęć 54 godz.

Przygotowanie do egzaminu 50 godz.

Łącznie 125 godzin.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

- związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 21 godzin – 0,84 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, J. Barcz (red.), Warszawa 2011

Uzupełniająca:

1. Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel

2. Prawo gospodarcze: kompendium, red. Jan Olszewski, 2019

3. Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko, J. Gospodarek, 2019

4. The ABC of European Union law / by Klaus-Dieter Borchardt, 2010.

Efekty uczenia się:

2PGO_W01 - Student ma rozszerzoną wiedzę o regulacjach prawa UE i europejskich strukturach gospodarczych oraz ich miejscu w systemie nauk ekonomicznych i prawnych, oraz relacjach do innych nauk – M2_W01

2PGO_W02 -ma pogłębioną wiedzę o zależnościach między uczestnikami stosunków gospodarczych w UE, w szczególności w sferze gospodarczej, w tym między przedsiębiorcami krajowymi i spółkami europejskimi - M2_W03

2PGO_W03 ma pogłębioną wiedzę na temat systemu prawa krajowego i UE, przepisów kształtujących działania podmiotów gospodarczych w UE i rządzących nimi prawidłowościach M2_W07

2PGO_W04 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa gospodarczego UE i krajowego prawa gospodarczego oraz rozumie potrzebę współgrania tych regulacji prawnych M2_W10

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę daje uzyskanie co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego. Egzamin składa się z pytań wielokrotnego wyboru (punkt za pełną poprawność odpowiedzi, brak punktów minusowych). W sesji egzaminacyjnej letniej r. akad. 2019/2020 egzamin za pośrednictwem platformy Blackboard.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.