Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia w handlu zagranicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2UBZ Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia w handlu zagranicznym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy handlu zagranicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest zapoznanie Studentów z problematyką ubezpieczeń w handlu zagranicznym i omówienie ich specyfiki. Studenci poznają istotę ryzyka, skuteczne narzędzia przeciwdziałania ryzyku i zarządzania ryzykiem, w tym korzystania z różnych form ubezpieczeń. W ramach ćwiczeń, Studenci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi dokumentami ubezpieczeniowymi i poznają poszczególne rodzaje ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Studenci mają również możliwość zdobywania doświadczenia w zakresie samodzielnych wypowiedzi i prezentacji zagadnień.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma : stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: 0300-MN2-2UBZ ; Moduł 3 Kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: Nauki ekonomiczne; Dyscyplina: Ekonomia

Rok studiów /semestr: II rok/semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość podstaw handlu zagranicznego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia angażujące Studentów do pracy grupowej,

- przygotowanie prezentacji multimedialnych dotyczących poszczególnych rodzajów ubezpieczeń w handlu zagranicznym,

- omawianie zagadnień i dyskusja

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Rodzaj aktywności studenta:

- Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- Przygotowanie się do zajęć - 10godz.

- Przygotowanie do kolokwium - 23godz.

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej - 25 godz.

- Udział w konsultacjach - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami ( 1ECTS- 25 godz.):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17godz. - 0,68 ECTS

- o charakterze praktycznym: 18 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Rymarczyk (red), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2017.

2.B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

3. Z. A. Nowak, M. W. Kozioł, Handel zagraniczny. Perspektywa europejska. WWZ- Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, 2011.

Uzupełniająca:

1. J Dudziński (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Diffin, Szczecin 2010.

2. J. Hermanowski, Handel zagraniczny- poradnik, wyd. XI, UNIWERS Konsulting, Warszawa, Zielona Góra 2009

3. M. Capiga, H. Ogrodnik, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007

4. J. Kukiełka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe, Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2UBZ_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę o funkcjonowaniu i znaczeniu firm ubezpieczeniowych związanych z handlem międzynarodowym i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Zna rolę Lloid’s of London na światowym rynku ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. M2_W02

2UBZ_W02 Student ma pogłębioną wiedzę na temat podstawowych rodzajów ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Zna specyfikę ryzyka w handlu zagranicznym i jego wpływ na działania podmiotów uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. M2_W07

UMIEJĘTNOŚCI

2UBZ_U01 Student potrafi posługiwać się różnymi wzorcami i dokumentami w celu zawierania umów w transakcjach handlu zagranicznego. Potrafi dokonać klasyfikacji ryzyka i ubezpieczeń w handlu międzynarodowym. Ma umiejętność porównywania ofert ubezpieczeniowych transakcji handlu zagranicznego różnych zakładów ubezpieczeń i potrafi wybrać najlepsze. M2_U05

2UBZ_U02 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z obszaru ubezpieczeń w handlu zagranicznym i metod zarządzania ryzykiem w transakcjach międzynarodowych. M2_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2UBZ_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Jest świadomy przydatności ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego i rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. M2 _K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia są obecności na zajęciach ( dopuszczalna 1 godzina nieobecności w semestrze).

Nieobecności ponad dopuszczalny limit powinny być zaliczone na konsultacjach.

Na ocenę końcową składają się oceny z:

- opracowań pisemnych i prezentacji,

- opracowania zadań,

- pracy w grupach i aktywności na zajęciach,

- kolokwium w formie testu

Kolokwium - skala ocen:

ocena dostateczna (3) – 51-60%

ocena dostateczna plus (3+) – 61-74%

ocena dobra (4) – 75-84%

ocena dobra plus (4+) – 85-94%

ocena bardzo dobra (5) – 95-100%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Gołębiowska
Prowadzący grup: Alicja Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest zapoznanie Studentów z problematyką ubezpieczeń w handlu zagranicznym i omówienie ich specyfiki. Studenci poznają istotę ryzyka, skuteczne narzędzia przeciwdziałania ryzyku i zarządzania ryzykiem, w tym korzystania z różnych form ubezpieczeń. W ramach ćwiczeń, Studenci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi dokumentami ubezpieczeniowymi i poznają poszczególne rodzaje ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Studenci mają również możliwość zdobywania doświadczenia w zakresie samodzielnych wypowiedzi i prezentacji zagadnień.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma : stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: 0300-MN2-2UBZ ; Moduł 3 Kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: Nauki ekonomiczne; Dyscyplina: Ekonomia

Rok studiów /semestr: II rok/semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość podstaw handlu zagranicznego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia angażujące Studentów do pracy grupowej,

- przygotowanie prezentacji multimedialnych dotyczących poszczególnych rodzajów ubezpieczeń w handlu zagranicznym,

- omawianie zagadnień i dyskusja

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Rodzaj aktywności studenta:

- Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- Przygotowanie się do zajęć - 10godz.

- Przygotowanie do kolokwium - 23godz.

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej - 25 godz.

- Udział w konsultacjach - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami ( 1ECTS- 25 godz.):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17godz. - 0,68 ECTS

- o charakterze praktycznym: 18 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Rymarczyk (red), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2017.

2.B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

3. Z. A. Nowak, M. W. Kozioł, Handel zagraniczny. Perspektywa europejska. WWZ- Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, 2011.

Uzupełniająca:

1. J Dudziński (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Diffin, Szczecin 2010.

2. J. Hermanowski, Handel zagraniczny- poradnik, wyd. XI, UNIWERS Konsulting, Warszawa, Zielona Góra 2009

3. M. Capiga, H. Ogrodnik, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007

4. J. Kukiełka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe, Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Gołębiowska
Prowadzący grup: Alicja Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest zapoznanie Studentów z problematyką ubezpieczeń w handlu zagranicznym i omówienie ich specyfiki. Studenci poznają istotę ryzyka, skuteczne narzędzia przeciwdziałania ryzyku i zarządzania ryzykiem, w tym korzystania z różnych form ubezpieczeń. W ramach ćwiczeń, Studenci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi dokumentami ubezpieczeniowymi i poznają poszczególne rodzaje ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Studenci mają również możliwość zdobywania doświadczenia w zakresie samodzielnych wypowiedzi i prezentacji zagadnień.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma : stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: 0300-MN2-2UBZ ; Moduł 3 Kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: Nauki ekonomiczne; Dyscyplina: Ekonomia

Rok studiów /semestr: II rok/semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość podstaw handlu zagranicznego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia angażujące Studentów do pracy grupowej,

- przygotowanie prezentacji multimedialnych dotyczących poszczególnych rodzajów ubezpieczeń w handlu zagranicznym,

- omawianie zagadnień i dyskusja

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Rodzaj aktywności studenta:

- Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- Przygotowanie się do zajęć - 10godz.

- Przygotowanie do kolokwium - 23godz.

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej - 25 godz.

- Udział w konsultacjach - 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami ( 1ECTS- 25 godz.):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17godz. - 0,68 ECTS

- o charakterze praktycznym: 18 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Rymarczyk (red), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2017.

2.B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

3. Z. A. Nowak, M. W. Kozioł, Handel zagraniczny. Perspektywa europejska. WWZ- Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, 2011.

Uzupełniająca:

1. J Dudziński (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Diffin, Szczecin 2010.

2. J. Hermanowski, Handel zagraniczny- poradnik, wyd. XI, UNIWERS Konsulting, Warszawa, Zielona Góra 2009

3. M. Capiga, H. Ogrodnik, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007

4. J. Kukiełka, D. Poniewierka, Ubezpieczenia finansowe, Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.