Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia w handlu zagranicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2UBZ Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia w handlu zagranicznym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy handlu zagranicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest zapoznanie Studentów z problematyką ubezpieczeń w handlu zagranicznym i omówienie ich specyfiki. Studenci poznają istotę ryzyka, skuteczne narzędzia przeciwdziałania ryzyku i zarządzania ryzykiem, w tym korzystania z różnych form ubezpieczeń. W ramach ćwiczeń, Studenci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi dokumentami ubezpieczeniowymi i poznają poszczególne rodzaje ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Studenci mają również możliwość zdobywania doświadczenia w zakresie samodzielnych wypowiedzi i prezentacji zagadnień.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma : stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 Przedmioty kierunkowe

Dziedzina: Nauki społeczne

Dyscyplina: Ekonomia i Finanse

Rok studiów /semestr: rok II/ semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość podstaw handlu zagranicznego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia - 15 h

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia angażujące Studentów do pracy grupowej,

- prezentowanie przez Studentów wybranych tematów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, a także przygotowanie grupie zadań i krzyżówek,

- omawianie zagadnień,

- rozwiązywanie krzyżówek,

- dyskusja w grupie.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Rodzaj aktywności studenta:

- Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- Przygotowanie się do zajęć - 10 godz.

- Przygotowanie do kolokwium - 23 godz.

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej - 23 godz.

- Udział w konsultacjach - 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami ( 1 ECTS- 25 godz.):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 19 godz. - 0,76 ECTS

- o charakterze praktycznym: 20 godz.- 0,80 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Rymarczyk (red), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Studia przypadków, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

3. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

4. W. Ronka - Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia, C.H Beck, 2016.

Uzupełniająca:

1. T. T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym. Risk management in foreign trade, Difin, 2012.

2. Z. A. Nowak, M. W. Kozioł, Handel zagraniczny. Perspektywa europejska. WWZ- Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, 2011.

3. J. Hermanowski, Handel zagraniczny - poradnik, wyd. XI, UNIWERS Konsulting, Warszawa, Zielona Góra 2009.

4. I. Dąbrowski, A. Śliwiński, Economics of insurance, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2UBZ_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę o funkcjonowaniu i znaczeniu firm ubezpieczeniowych związanych z handlem międzynarodowym i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Zna rolę Lloid’s of London na światowym rynku ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. M2_W02

2UBZ_W02 Student ma pogłębioną wiedzę na temat podstawowych rodzajów ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Zna specyfikę ryzyka w handlu zagranicznym i jego wpływ na działania podmiotów uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. M2_W07

UMIEJĘTNOŚCI

2UBZ_U01 Student potrafi posługiwać się różnymi wzorcami i dokumentami w celu zawierania umów w transakcjach handlu zagranicznego. Potrafi dokonać klasyfikacji ryzyka i ubezpieczeń w handlu międzynarodowym. Ma umiejętność porównywania ofert ubezpieczeniowych transakcji handlu zagranicznego różnych zakładów ubezpieczeń i potrafi wybrać najlepsze. M2_U05

2UBZ_U02 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z obszaru ubezpieczeń w handlu zagranicznym i metod zarządzania ryzykiem w transakcjach międzynarodowych. M2_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2UBZ_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Jest świadomy przydatności ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego i rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. M2 _K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę.

Na ocenę końcową składają się oceny z:

- kolokwium w formie testu,

- prezentowanych tematów ( prezentacje multimedialne), przygotowanych

zadań i krzyżówek,

- pracy w grupach,

- dyskusji i aktywności na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.