Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kalkulacje podatków w handlu zagranicznym i wewnątrzunijnych transakcjach handlowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2YKAP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kalkulacje podatków w handlu zagranicznym i wewnątrzunijnych transakcjach handlowych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie studenta w problematykę związaną z rozliczeniami podatkowymi, jakie występują

w handlu międzynarodowym. Student zapozna się z poszczególnymi obciążeniami podatkowymi, które mają zastosowanie w handlu

międzynarodowym, zakresem ich stosowania, stosowanymi konstrukcjami podatkowymi, stawkami oraz podstawowymi dokumentami i wymogami

formalnymi związanymi z ich rozliczaniem.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładu i 20 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne; - ćwiczenia

prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały; przewidywane formy prowadzenia

zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy

indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 10 h

- przygotowanie się do wykładu 5 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego 17 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w ćwiczeniach 20 h

- przygotowanie do ćwiczeń 20 h

- przygotowanie do sprawdzianów 15 h

- przygotowanie prac (wystąpień publicznych) 5 h

- udział w konsultacjach 6 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 h, 1,9 ECTS

- o charakterze praktycznym: 26 h, 1,04 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Litwińczuk (red.), H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak. Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. Meritum Podatki 2020, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

3. R. Styczyński, Transakcje międzynarodowe w rozliczeniach podatkowych: WDT, WNT, eksport, import, usługi, Kołobrzeg: Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Kołobrzeg 2012.

4. Akty prawa regulujące poszczególne podatki.

5. European Commission, Taxation and Customs Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business_en

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2YKAP_W01 - ma pogłębioną wiedzę o zależnościach między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze gospodarczej, w tym między gospodarkami krajowymi, organizacjami międzynarodowymi i korporacjami (M2_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

2YKAP_U01 - potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych w gospodarce światowej; potrafi formować własne opinie na ten temat, dobierać krytyczne dane i metody analiz i przetwarzać je z zastosowaniem odpowiednich technik informacyjnych (M2_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2YKAP_K01 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (M2_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz grupowej prezentacji zadanego zagadnienia, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Michalczuk, Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.