Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja spedycyjnej obsługi międzynarodowych przepływów towarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS2-2YOSO Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja spedycyjnej obsługi międzynarodowych przepływów towarowych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy podstawowych zagadnień związanych z istotą spedycji, funkcją, rolą i zadaniami spedytora. Celem jest przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych i działach eksportowych i importowych firm produkcyjnych i handlowych. Celowi temu służy przekazanie wiedzy teoretycznej oraz przykłady rzeczywistych problemów, z jakimi spedytorzy spotykają się w swojej pracy. Studenci opanowują wiedzę teoretyczną z zakresu spedycji i różnych umów oraz konwencji międzynarodowych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy (do wyboru)

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

PUNKTY ECTS: 4

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- przygotowanie do wykładu: 20 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do egzaminu: 42 h

Łączny nakład pracy: 100 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 (ECTS: 1,4)

Literatura:

Salomon A., „Spedycja teoria, przykłady, ćwiczenia”, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012

Marciniak – Neider D.: (red), „Podręcznik Spedytora”, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Tom 1 i Tom 2, PISIL, Gdynia 2011, oraz Gdynia 2014

Wasielewska-Marszałkowska I. , „Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw”, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014

Sikorski A., „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym” Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2013

Januła E., Truś T., Gutowska Ż., „Spedycja” , Difin, Warszawa 2011

Salomon A., „Transport intermodalny z punktu widzenia Spedycyjnego”, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 28/2010

Efekty uczenia się:

2YOSO_W01 Student ma pogłębioną wiedzę o zależnościach między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze międzynarodowych przepływów towarowych i organizacji procesów transportowych (M2_W03)

2YOSO_W02 zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości, w tym w odniesieniu do spedycyjnej obsługi międzynarodowych przepływów towarowych (M2_W11)

2YOSO_U01 potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i

regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) obowiązującymi

w obszarze spedycyjnej obsługi międzynarodowych przepływów towarowych (M2_U05)

2YOSO_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego ze względu na dynamikę zmian w sferze międzynarodowych przepływów towarowych (M2_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Pawluczuk
Prowadzący grup: Konrad Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Michalczuk, Konrad Pawluczuk
Prowadzący grup: Konrad Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.