Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-1EKO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Katedra Ekonomii Politycznej
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy M2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 24

Studiowanie literatury 14

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 10

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 20

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 18

Egzamin 2

Razem: 150 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godz. (2,56 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 12 (0,5 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wyd. AGH, Kraków 2015

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. naukowa Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

4. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

Literatura uzupełniająca:

5. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2014

7. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

8. Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. Bednarski M., Wilkin J., Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008

9.Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015

10.Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

1EKO_W01 Student posiada wiedzę o kategoriach wykorzystywanych w ekonomii; potrafi wykorzystywać wiedzę, aby rozwiązywać podstawowe problemy optymalizacji celu konsumenta i producenta, - P1_W01;

1EKO_W02 Student ma podstawową wiedzę o systemach gospodarczych, P1_W02;

1EKO_W03 Student zna relacje między strukturami gospodarczymi. Rozumie znaczenie instytucji dla gospodarki, P1_W03;

1EKO_W04 Student zna terminologię ekonomiczną, używa języka ekonomicznego; posługuje się kategoriami mikro- i makroekonomicznymi, potrafi je definiować, P1_W04;

1EKO_W05 Student ma wiedzę o podstawowych kategoriach ekonomicznych oraz mechanizmie funkcjonowania gospodarki, P1_W05;

UMIEJĘTNOŚCI

1EKO_U01 Student potrafi interpretować zależności między podstawowymi kategoriami mikro- i makroekonomicznymi, P1_U01;

1EKO_U02 Student wykorzystuje wiedzę, aby zdobyć dane niezbędne do analizy ekonomicznej, P1_U02;

1EKO_U03 Rozumie teksty ekonomiczne; wypowiada się stosując poznaną terminologię ekonomiczną; wykorzystuje wiedzę do analizy procesów i zjawisk gospodarczych, P1_U03;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EKO_K01 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego pozyskiwania informacji w obliczu dużej zmienności procesów gospodarczych, P1_K01;

1EKO_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, potrafi przewidywać skutki decyzji ekonomicznych, umie wyrażać swoje sądy, P1_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Formami oceny pracy studenta są: kolokwia pisemne, prace pisemne, aktywność na zajęciach oraz praca w grupach. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.