Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-1PFI1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza podstawowych zagadnień z zakresu części ogólnej prawa finansowego.

Pełny opis:

1) Profil studiów: ogólnoakademicki,

2) Forma studiów: studia stacjonarne,

3) Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy,

4) Dziedzina i dyscyplina nauki: prawo finansowe i finanse publiczne

5) Rok studiów/semestr: I rok, I semestr,

6) Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń,

7) Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, rozwiązywanie kazusów,

8) Punkty ECTS: 1,

9) Bilans nakładu pracy studenta - rodzaj aktywności i liczba godzin:

- udział w wykładach - 15 godz.,

- udział w ćwiczeniach - 15 godz.,

- przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.,

- przygotowanie do egzaminu - 10 godz.,

- Łącznie - 55 godz.

10) Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego - 30 godz.

- liczba godzin nie wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 25 godz.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

1) Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017

2) Presnarowicz S. (red.) i B. Sudavićius (red.), System finansów publicznych Polski i Litwy, Białystok 2017

3) Brzeziński B. (red.) i Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017

4) C. Kosikowski (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. I

5) E. Ruśkowski (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. II

Wykaz literatury uzupełniającej:

1) Ruśkowski E. (red.) i Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014

2) Kosikowski C.(red.) i Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008

3) Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

I WIEDZA:

1) P1_W01 / ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych / S1A_W01,

2) P1_W04 / zna terminologię oraz podstawowe zasady działania prawa, a także posiada wiedzę o podstawowych kategoriach ekonomicznych i mechanizmie funkcjo nawania gospodarki rynkowej / S1A_W04,

3) P1_W07 / ma wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania / S1A_W07.

II UMIEJĘTNOŚCI:

1) P1_U08 / rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo / S1A_U08,

2) P1_U10 / potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych / S1A_U10.

III KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1) P1_K01 / ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie / S1A_K01,

2) P1_K06 / potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności / S1A_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest pozytywny wynik z kolokwium, z tym, że obecność na ćwiczenach jest obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia wykładu jest zdanie egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.