Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-1PKO Kod Erasmus / ISCED: 10.501 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wprowadzenie do teorii prawa 0300-PS1-1WTP

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności w zakresie rozpoznawania modeli ustrojowych współczesnego świata oraz klasyfikowania na tym tle ustroju RP; zrozumienia opisu organizacji i funkcjonowania aparatu państwa; rozumienia roli poszczególnych instytucji ustrojowych w organizacji państwa i społeczeństwa; przyswojenia terminologii prawnokonstytucyjnej; podniesienie kultury politycznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentacje praktyki ustrojowej. Zachęcanie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, relacje telewizyjne oraz internetowe - w tym relacje z posiedzeń izb parlamentu i jego organów).

Pełny opis:

Przedmiot realizowany na studiach w trybie stacjonarnym; przedmiot obowiązkowy; należy do grupy przedmiotów prawniczych (nauki społeczne); wykładany na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia; 6 pkt ECTS;

Wykład (15 godz.)

1. Ewolucja ustroju Polski 1918-1997 (3 godz.)

2. Konstytucja RP - geneza, cechy charakterystyczne (1 godz.)

3. Rzeczpospolita Polska w Unii Europejskiej (2 godz.)

3. Konstytucyjne zasady ustroju politycznego RP (2 godz.)

4. Pojęcie i rodzaje organów państwowych, polski system rządów na tle innych systemów rządów (2 godz.)

5. Dwuizbowość parlamentu; status ustrojowy Senatu RP (2 godz.)

6. Władza sądownicza (2 godz.)

7. Organy ochrony prawa (1 godz.)

Ćwiczenia (30 godz., każdy z poniższych tematów - 2 godz.)

1/ Definicja, źródła, przedmiot i charakter prawa konstytucyjnego

2/ Konstytucja i jej cechy szczególne

3/ Zasady ustrojowe RP

4/ Konstytucyjny system źródeł prawa

5/ Konstytucyjne wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

6/ Podstawowe systemy rządów

7/ Prawo wyborcze do parlamentu; Status prawny posłów i senatorów

8/ Parlament Rzeczypospolitej Polskiej

9/ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

10/ Rada Ministrów i administracja rządowa

11/ Samorząd terytorialny

12/ Władza sądownicza; organy wymiaru sprawiedliwości, Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Stanu

13/ Trybunał Konstytucyjny

14/ Najwyższa Izba Kontroli; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Rzecznik Praw Obywatelskich

15/ Finanse publiczne; Stany nadzwyczajne

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014 (wydanie trzecie uaktualnione).

2. L. Garlicki (red.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I-V, Warszawa 1997-2007.

3. M. Zubik (red.), Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011.

4. T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-1997, Warszawa 1999.

5. M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

P1_W01: ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych (S1A_W01)

P1_W02: posiada elementarną wiedzę o modelach ustrojowych i systemach gospodarczych współczesnego świata (S1A_W02)

P1_U02: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie ekonomii i prawa (S1A_U02)

P1_U03: potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk ekonomicznych oraz prawnych (S1A_U03)

P1_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uczenia się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (S1A_K01)

P1_K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu (S1A_K04)

P1_K06: potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (S1A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.