Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe JST

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2UPFI Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe JST
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień wynikających z regulacji prawnych odnoszących się do finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Wykłady i ćwiczenia koncentrować się będą na problematyce prowadzenia gospodarki budżetowej przez te jednostki W szczególności podjęte zostaną kwestie z zakresu funkcjonowaniu budżetów samorządowych, z uwzględnieniem przepisów, które określają zasady konstruowania tych budżetów, procedury ich uchwalania oraz wykonywania, a także udzielania absolutorium. Przy czym o ile treści wykładowe będą miały charakter teoretyczny, o tyle w ramach ćwiczeń studenci na bazie wiedzy uzyskanej podczas wykładów, będą rozwiązywali problemy często o charakterze praktycznym, np. w formie kazusów czy grupowego przedstawiania argumentacji nt. danego zagadnienia problemowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalnościowy, Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów /semestr: II rok/semestr letni

Wymagania wstępne: Warunkiem zrozumienia zajęć jest podstawowa wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, jak również pogłębiona znajomość prawa finansowego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 45 godzin, w tym 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład prezentujący zagadnienia teoretyczne i angażujący studentów do zadawania pytań,

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień problemowych, przedstawianie kazusów oraz studia przypadków (praca indywidualna i w grupach), wystąpienia i dyskusja

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.,

- udział w ćwiczeniach 30 godz.,

- udział w egzaminie 2 godz.,

- przygotowanie do egzaminu 12 godz.,

- przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.,

- przygotowanie do kolokwium 10 godz.,

- udział w konsultacjach 8 x 2 godz. = 16 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 63 godz., co odpowiada 2,52 ECTS;

- nie wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 37 godz., co odpowiada 1,48 ECTS;

- o charakterze praktycznym 83 godz., co odpowiada 3,32 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012

2) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

3) Ruśkowski E. Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007

4) Salachna J. (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa - projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość, Gdańsk 2014

Literatura uzupełniająca:

1) Salachna J.M. (red.), Stelmaszczyk K., Tyniewicki M., Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2019

2) Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012

Źródła prawa:

1. Ustawa o finansach publicznych

2. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

3. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

4. Samorządowe ustawy ustrojowe: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa finansowego JST – w szczególności regulacji prawnych dotyczących budżetu samorządowego oraz procedur jego uchwalania, wykonywania oraz kontroli wykonania - KA6_WG5.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przebieg procedury budżetowej JST oraz skutki prawne z niej wynikające - KA6_UW1,

- potrafi w stopniu podstawowym przewidywać ekonomiczne skutki dla gospodarki budżetowej JST wynikające z konstrukcji budżetu samorządowego - KA6_UW3.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi krytycznie analizować regulacje prawne dotyczące konstrukcji budżetu JST i procedury budżetowej - KA6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej (zagadnienia opisowe) albo ustnej. Wybór formy (tylko pisemna albo tylko ustna) zależeć będzie od preferencji studentów w tym zakresie. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie: po pierwsze – aktywności studentów i sposobu w jaki będą oni rozwiązywać kazusy podczas ćwiczeń; po drugie – oceny z dwóch kolokwiów, podczas których studenci będą musieli samodzielnie rozwiązań przedstawiony kazus.

Praktyki zawodowe:

nieobowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.