Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2UPPG Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze publiczne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, zasad i źródeł tego prawa, przedsiębiorców jako biernych podmiotów publicznego prawa gospodarczego, podmiotów czynnych publicznego prawa gospodarczego, działalności gospodarczej (w tym zasad jej legalizacji).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego. Wykład obejmuje w szczególności:

- Przesłanki i podstawy doktrynalne regulacji prawnej zachowań państwa wobec gospodarki

- Charakterystykę publicznego prawa gospodarczego

- Regulację prawną organizacji wykonywania funkcji państwa wobec gospodarki

- Regulację prawną realizacji funkcji państwa wobec gospodarki

- Regulację prawną stosunku państwa do samorządowej działalności gospodarczej

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego. Ćwiczenia obejmują w szczególności:

- Identyfikację przedsiębiorcy i działalności gospodarczej (oraz problemy w tym zakresie)

- Podstawowe (ogólne) obowiązki przedsiębiorców

- Legalizację działalności gospodarczej

- Reglamentację działalności gospodarczej

- Zasady podejmowania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne

- Obowiązki Państwa w relacji z przedsiębiorcą

- Kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających)

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania)

- akty prawne - C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających)

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania)

- G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018

- G. Kozieł (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Kometarz, wyd. CH Beck, 2019

- akty prawne wskazane w ramach wykładu oraz ćwiczeń z przedmiotu

Efekty uczenia się:

Zgodne z programem i planem studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę.

Wykład i ćwiczenia: ocenianie ciągłe (aktywność w trakcie zajęć).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wynik pozytywy z zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu.

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa – listy obecności (1 nieobecność dopuszczalna natomiast każda kolejna powoduje obowiązek zaliczenia przedmiotu/tematu ćwiczeń w ramach dyżurów w Katedrze).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: Maciej Etel, Karolina Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia:

- Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- Podstawy doktrynalne zachowań państwa wobec gospodarki

- Charakterystyka prawa gospodarczego publicznego

- Podmioty czynne i podmioty bierne prawa gospodarczego publicznego

- System ustrojowo-organizacyjny wykonywania funkcji państwa wobec gospodarki

- Realizacja funkcji państwa wobec gospodarki

- Przedsiębiorcy jako podmioty bierne publicznego prawa gospodarczego

- Klasyfikacje przedsiębiorców

- Administracyjnoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców

- Regulacja prawna stosunku państwa do samorządowej działalności gospodarczej

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego, w tym w szczególności:

- podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- podstawy doktrynalne zachowań państwa wobec gospodarki

- istota, zakres i funkcje publicznego prawa gospodarczego

- system źródeł publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem źródeł ponadnarodowych)

- zasady publicznego prawa gospodarczego

- podmioty czynne i podmioty bierne prawa gospodarczego publicznego

- system ustrojowo-organizacyjny wykonywania funkcji państwa wobec gospodarki

- funkcje państwa wobec gospodarki i ich realizacja

- przedsiębiorcy jako podmioty bierne publicznego prawa gospodarczego

- pojęcie przedsiębiorcy i problemy związane z identyfikacją

- nabywanie i utrata statusu prawnego przedsiębiorcy

- pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej ukształtowane w dorobku Unii Europejskiej

- regulacja prawna stosunku państwa do samorządowej działalności gospodarczej - działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego

- zakres dopuszczalnej działalności gmin, powiatów i województw w świetle uregulowań tzw. „ustaw samorządowych”

- działalność gospodarcza a gospodarka komunalna

- zakres dopuszczalnej działalności gospodarczej JST

- formy działalności gospodarczej JST

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego, w tym w szczególności:

- pojęcie działalności gospodarczej w świetle prawa polskiego

- kryteria działalności gospodarczej wynikające z definicji ustawowej

- wyłączenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej

- geneza i ewolucja pojęcia przedsiębiorca w prawie polskim

- definicje obowiązujące na gruncie różnych ustaw

- przedsiębiorca jako osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca z mocy odrębnych ustaw w zdolność prawną

- klasyfikacje przedsiębiorców (w tym wg kryterium ekonomicznej wielkości przedsiębiorstwa)

- cele i założenia związane z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – zasady ewidencjonowania działalności gospodarczej osób fizycznych

- Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr przedsiębiorców KRS i zasady rejestracji działalności gospodarczej

- Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

- podstawy prawne warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

- obowiązki przedsiębiorców wobec państwa

- obowiązki państwa i jego organów wobec przedsiębiorców

- reglamentacja działalności gospodarczej

- regulowana działalność gospodarcza (aspekt materialny i proceduralny)

- koncesje i koncesjonowanie (aspekt materialny i proceduralny)

- zezwolenia, licencje, zgody itp. (aspekt materialny i proceduralny)

- podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez obywateli innych państw i osoby zagraniczne

- podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez przedsiębiorców zagranicznych

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy: rola u.s.d.g. i zakres regulacji

- zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy

- wyłączenia i ograniczenia stosowania zasad ogólnych kontroli

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i inne wskazane w toku realizacji wykładu i ćwiczeń z przedmiotu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.