Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami sektora samorządowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2UZFS Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami sektora samorządowego
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu finansów publicznych i prawnych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawno – ekonomicznymi podstawami funkcjonowania systemu finansów samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - drugi, semestr - czwarty

Liczba godzin: 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń;

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Ćwiczenia: dyskusja na zadane tematy, praca studentów w grupie, przygotowywanie krótkich prezentacji wprowadzających do dyskusji.

Bilans nakładu pracy studenta - 5 pkt ECTS (125 godz.)

udział w wykładach - 0,6 pkt (15 godz.)

udział w ćwiczeniach - 1,5 pkt (30 godz.)

przygotowanie się do ćwiczeń – 1,8 pkt (40 godz.)

przygotowanie się do egzaminu –0,6 pkt (20 godz.)

przygotowanie się do kolokwium – 0,6 pkt (20 godz.)

Literatura:

zmieniająca się w zależności od roku nauczania

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu finansów samorządowych P1_W01

Umiejętności

- potrafi prawidłowo analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk z zakresu finansów samorządowych (w tym w zakresie gromadzenia dochodów i ich wydatkowania) P1_U01

- rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące przepisy z zakresu finansowania jednostek samorządu terytorialnego P1_U08

Kompetencje

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na zmieniające się otoczenie P1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Ćwiczenia: dyskusja na zadane tematy, praca studentów w grupie, przygotowywanie krótkich prezentacji wprowadzających do dyskusji.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawno – ekonomicznymi podstawami funkcjonowania systemu finansów samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Literatura:

1. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. WoltersKluwer, Warszawa 2012.

3. E. Kornberger-Sokołowska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012.

4. B. Filipiak, Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2015, N nr 76, t. 1.

5. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza WoltersKluwer business, Warszawa 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. K. Beer-Tóth, Local Financial Autonomy in Theory and Practice. The Impact of Fiscal Decentralization in Hungary, Fribourg 2009.

2. H. Blöchliger, M. Nettley, Sub-central Tax Autonomy: 2011 Update, OECD Working Papers on Fiscal Federalism, no. 20, OECD Publishing, 2015.

3. M. Miszczuk, System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.