Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2ZPR Kod Erasmus / ISCED: 04.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu pn. „Zarządzanie projektami” jest zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu zarządzania projektami. Student ma otrzymać podstawową wiedzę umożliwiającą realizacje działań projektowych w sposób sprawny i skuteczny. Podczas kursu student otrzymuje wiedzę teoretyczną i wykonuje ćwiczenia stanowiące podstawę do dalszego samodzielnego kształcenia.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy Moduł_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina nauki: zarządzanie

Rok studiów /semestr: 3 rok, 5 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): znajomość podstaw zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczenia: prezentacja, studia przypadku, analiza literatury, dyskusja

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Ćwiczenia – kolokwium i /lub aktywność na zajęciach (dyskusje, prezentacje) i / lub praca zaliczeniowa (projekt)

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń, zaliczenia – 20 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30, punkty ECTS 1.2

- o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Miedziński B., Podstawy zarządzania projektami, Wydawnictwo Jański, Warszawa 2012

2. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

3. Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu, Komisja Europejska biuro współpracy EUROPAID, MGiP, Warszawa 2004

4. Redlarski K., Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.

5. Trocki M.,(red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Domiter, M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013

2. Musioł-Urbańczyk A., Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

Literatura anglojęzyczna:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, cop. 2013

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

Efekty uczenia się:

1. 3ZPR_W05 - Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku struktur gospodarczych i prawnych oraz zasad ich funkcjonowania (PS_W05)

2.3ZPR_U02 - Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie ekonomii i praw (PS_U02)

3. 3ZPR_U09 - Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac (PS_U09)

4. 3ZPR_K02 - Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (PS_K02)

5. 3ZPR_K05 - Student jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne (PS_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie punktowe. Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie: kolokwium i / lub przygotowanego projektu i /lub inne zadane zadania oraz aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska, Kamil Waligóra
Prowadzący grup: Kamil Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.