Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3GZL Kod Erasmus / ISCED: 04.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Zakład Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać sytuacją na rynku pracy oraz podstawowe uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione podstawowe obszary gospodarowania zasobami ludzkimi oraz zasady, jakie należy stosować w ramach poszczególny obszarów. Pokazane zostaną przykłady dobrych praktyk w poszczególnych obszarach. Podkreślona będzie ogromna rola zasobów ludzkich w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł 3 - przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina - nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr Rok trzeci semestr piąty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, analiza przykładów przedstawianych na wykładzie i szukanie sposobów ich rozwiązania, wykład w e-learningu

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 30 godz.

Studia literaturowe –3 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 17 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 50 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz., 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A.Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, PWE Warszawa 2008

2. Pod red. U. Gołaszewskiej-Kaczan, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Wyd. UwB, Białystok 2002

Literatura uzupełniająca:

1. M.Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

3GZL_W01 Ma podstawową wiedzę na temat znaczenia zasobów ludzkich w organizacjach oraz zasad gospodarowania tymi zasobami (P1_W05)

3GZL_W02 Ma wiedzę na temat wpływu zasobów ludzkich na funkcjonowanie organizacji gospodarczych oraz zmiany w tych organizacjach (P1_W08)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 50% możliwych do zdobycia punktów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł 3 - przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina - nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr Rok trzeci semestr piąty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, analiza przykładów przedstawianych na wykładzie i szukanie sposobów ich rozwiązania, wykład w e-learningu

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 30 godz.

Studia literaturowe –3 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 17 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 50 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz., 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A.Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, PWE Warszawa 2008

2. Pod red. U. Gołaszewskiej-Kaczan, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Wyd. UwB, Białystok 2002

Literatura uzupełniająca:

1. M.Armstrong, A Handbook of personnel management practice, London, Kogan Page, 1991.

Uwagi:

6 godz. w e-learningu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.