Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3OWI Kod Erasmus / ISCED: 10.903 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie Studentów z najważniejszymi zagadnieniami prawa własności intelektualnej. Uświadomienie konieczności ochrony i poszanowania własności intelektualnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej (krajowego oraz unijnego).

Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy realizowany na kierunku Ekonomiczno-prawnym na studiach stacjonarnych (3-letnie studia I stopnia, 3 rok, sem. zimowy).

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa własności intelektualnej. Wyjaśnione zostaną przepisy dwóch aktów prawnych: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Studentom przybliżona zostanie krajowa oraz unijna procedura ubiegania się o ochronę dóbr własności przemysłowej. Celem przedmiotu jest uświadomienie konieczności ochrony i poszanowania własności intelektualnej w działalności naukowej oraz wskazanie możliwości jej komercjalizacji.

Stosowane metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną,analiza: orzecznictwa sądowego, dokumentacji zgłoszeniowej w UPRP, EPO, EUIPO, dyskusja moderowana.

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 75,0 godz. 3,0 ECTS

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33,8 godz. 1,4 ECTS

2) o charakterze praktycznym 45,0 godz. 1,8 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta 75,0 godz. 3,0 ECTS

udział w wykładach 30,0 godz. 1,2 ECTS

przygotowanie się do zajęć/zaliczeń (praca własna studenta) 41,3 godz. 1,7 ECTS

udział w konsultacjach, zaliczeniach 3,8 godz. 0,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016

K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Warszawa 2016

E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2016

A. Michalak (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016

P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014

D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2014

J. Barta (red.), System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2013

R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14a-b, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012

J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

P1_W10 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego S1A_W10

P1_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie S1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście składającym się z pytań otwartych lub zamkniętych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Prowadzący grup: Przemysław Alkowski, Justyna Konikowska-Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.