Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3RFPR Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstwa,

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami z zakresu gospodarki finansowej przedsiębiorstw,

- przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów związanych z analizą i planowaniem finansowym w przedsiębiorstwie,

- przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu pozyskania środków finansowych oraz zarządzania majątkiem i strukturą kapitału.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł II Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: Ekonomia, Prawo

Rok studiów /semestr III Rok/ semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 15

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 32

Studiowanie literatury 10

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 17

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 42 Punkty ECTS 1,68

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Szczęsny (red.), Finanse firmy, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012.

2. M. Bojańczyk, Finanse przedsiębiorstwa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

3. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

4. E. Brigham, Financial management : theory and practice, Mason, Ohio : South-Wester Cengage Learning, 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3. J. Franc-Dąbrowska, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008.

4. J. Śliwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3RFPR _W01 Ma ogólną wiedzę na temat zakładania i funkcjonowania jednostek gospodarczych Z1_W01

3RFPR _W02 Zna typowe metody i narzędzia pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności gospodarczej E1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

2ZFP _U01 Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa Z1_U01

2ZFP _U02 Rozumie i analizuje dane zawarte w sprawozdaniach finansowych Z1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3RFPR _K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się P1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test 100%)

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (10%), prezentacja multimedialna (10%), rozwiązywanie przykładów praktycznych w grupach (case study) (10%), kolokwia (70%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka, Magda Wiśniewska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.