Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie podatkowe przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3RSPP Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie podatkowe przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad formułowania strategii podatkowej, w tym narzędzi strategicznego zarządzania podatkami i metod optymalizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług (VAT). Studenci nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej dotyczącej planowania podatkowego w przedsiębiorstwie w kontekście istniejących przepisów prawa podatkowego oraz w warunkach istniejącego ryzyka podatkowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: finanse

Rok studiów/semestr: III rok, semestr piąty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wiedza z zakresu podstaw systemu podatkowego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 15 h

- przygotowanie do egzaminu 10 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 h, 2 ECTS

- o charakterze praktycznym: 58 h, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Ciupek B., Famulska T., Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

2) Jamroży M., Kudert S., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

3) Chróścicki P. (i in.), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

4) Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2013.

5) Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1) Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2010.

2) Gajewski D., Wpływ wybranych instrumentów prawnopodatkowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych, Vizja Press&IT, Warszawa 2012.

3) Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, TNOiK, Toruń 2001.

4) Karwat P., Kaznowski A., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

5) Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

6) Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.

7) Szymański W., Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.

8) Ziółek Ł., Międzynarodowe planowanie podatkowe, Wyd. DIFIN, Warszawa 2007.

Ustawy:

1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2012, poz. 361 j.t. z późn. zm.

2) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2014, poz. 851 j.t. z późn. zm.

3) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4) Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2016, poz. 710 j.t. z późn. zm.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3RSPP_W01 student ma wiedzę dotyczącą głównych elementów konstrukcyjnych poszczególnych podatków (P1_W04)

3RSPP_W02 ma wiedzę o zasadach formułowania strategii podatkowej, celach oraz narzędziach jej realizacji (P1_W06)

3RSPP_W03 ma wiedzę na temat możliwych do zastosowania rodzajów strategii podatkowych w ramach poszczególnych podatków (P1_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

3RSPP_U01 w oparciu o posiadaną wiedzę potrafi interpretować sens oraz konsekwencje zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia skutków podatkowych (P1_U01, P1_U03, P1_U08)

3RSPP_U02 wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów w zakresie kształtowania ciężarów podatkowych (P1_U07)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3RSPP_K01 wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania zawodowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (P1_K01, P1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium w formie pisemnej, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad formułowania strategii podatkowej, w tym narzędzi strategicznego zarządzania podatkami i metod optymalizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług (VAT). Studenci nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej dotyczącej planowania podatkowego w przedsiębiorstwie w kontekście istniejących przepisów prawa podatkowego oraz w warunkach istniejącego ryzyka podatkowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: finanse

Rok studiów/semestr: III rok, semestr piąty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wiedza z zakresu podstaw systemu podatkowego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 15 h

- przygotowanie do egzaminu 10 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 h, 2 ECTS

- o charakterze praktycznym: 58 h, 2,3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Ciupek B., Famulska T., Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

2) Jamroży M., Kudert S., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

3) Chróścicki P. (i in.), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

4) Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2013.

5) Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1) Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2010.

2) Gajewski D., Wpływ wybranych instrumentów prawnopodatkowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych, Vizja Press&IT, Warszawa 2012.

3) Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, TNOiK, Toruń 2001.

4) Karwat P., Kaznowski A., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

5) Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

6) Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.

7) Szymański W., Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.

8) Ziółek Ł., Międzynarodowe planowanie podatkowe, Wyd. DIFIN, Warszawa 2007.

9)Taxation trends in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxemburg 2017, doi:10.2778/30295

Ustawy:

1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2012, poz. 361 j.t. z późn. zm.

2) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2014, poz. 851 j.t. z późn. zm.

3) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4) Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2016, poz. 710 j.t. z późn. zm.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.