Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uproszczone formy ewidencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3RUFE Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uproszczone formy ewidencji
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Uproszczone formy ewidencji” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasad wyboru i prowadzenia ewidencji podatkowych w zakresie poszczególnych podatków ze szczególnym uwzględnieniem uproszczonych form ewidencji w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych, a także wyrobienie umiejętności identyfikacji i kwalifikacji zdarzeń gospodarczych istotnych z punktu widzenia ewidencji podatkowych oraz ich rejestracji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: finanse

Rok studiów/semestr: III rok, semestr piąty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wiedza z zakresu podstaw systemu podatkowego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 15 h

- przygotowanie do egzaminu 10 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 h, 2 ECTS

- o charakterze praktycznym: 58 h, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2015.

2. Ickiewicz, J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Karwat P., Kaznowski A., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2013.

2. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

3. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.

4. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.

5. Szymański W., Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.

6. Taxation Trends in the European Union - https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.

5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 1991 Nr 9, poz. 31 z późn. zm.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3RUFE_W01 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach dotyczących zasad rejestracji działalności gospodarczej E2_W11

3RUFE_W02 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach dotyczących zasad opodatkowania małych przedsiębiorstw E2_W07

UMIEJĘTNOŚCI

3RUFE_U01 potrafi zidentyfikować i wybrać procedurę formalnej rejestracji działalności gospodarczej oraz przygotować podstawowe dokumenty rejestracyjne E2_U05

3RUFE_U02 potrafi dokonywać wybory from opodatkowania kierując się kryteriami formalnymi i ekonomicznymi E2_U02, E2_U05

3RUFE_U03 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu systemu podatkowego do proponowania rozwiązań oraz samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów E2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3RUFE_K01 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym E2_K04

3RUFE_K02 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i prawnym E2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- prezentacja poszczególnych zagadnień,

- dyskusja,

- analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach).

Forma zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium w formie pisemnej, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Uproszczone formy ewidencji” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasad wyboru i prowadzenia ewidencji podatkowych w zakresie poszczególnych podatków ze szczególnym uwzględnieniem uproszczonych form ewidencji w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych, a także wyrobienie umiejętności identyfikacji i kwalifikacji zdarzeń gospodarczych istotnych z punktu widzenia ewidencji podatkowych oraz ich rejestracji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: finanse

Rok studiów/semestr: III rok, semestr piąty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wiedza z zakresu podstaw systemu podatkowego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykłady prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 15 h

- przygotowanie do egzaminu 10 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 h, 2 ECTS

- o charakterze praktycznym: 58 h, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2015.

2. Ickiewicz, J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Karwat P., Kaznowski A., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2013.

2. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

3. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.

4. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.

5. Szymański W., Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.

6. Taxation Trends in the European Union - https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2017.pdf

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.

5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 1991 Nr 9, poz. 31 z późn. zm.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.