Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3RZA Kod Erasmus / ISCED: 04.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rachunkowość 0300-PS1-2RAC

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest. przedstawienie istoty rachunkowości zarządczej oraz warunków jej organizacji. Student powinien rozumieć i stosować koncepcje i instrumenty rachunkowości zarządczej w zakresie zarządzania kosztami przedsiębiorstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klasyfikacją kosztów i przychodów z punktu widzenia różnych odbiorców informacji finansowo-księgowej. W trakcie zajęć studenci uzyskują wiedzę na temat tradycyjnych i nowoczesnych systemów rachunku kosztów służących zarówno do przeprowadzania kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia wyrobu gotowego, jak i do zarządzania jednostką. W rozwiązywaniu problemów uczą się posługiwać narzędziami rachunkowości zarządczej służącymi do oceny efektywności przedsięwzięć oraz podejmowania decyzji dotyczących zarówno rozmiarów, struktury i kierunków produkcji i sprzedaży. Zajęcia mają również na celu przedstawienie zasad konstruowania budżetu operacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł 3: Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki społeczne, Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr III rok/semestr 6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

0300-PS1-2RAC

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład: 15, ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujące studentów do pracy grupowej .samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) 45 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 24 godz.

konsultacje 4 godz.

przygotowanie do kolokwium, 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia 10 godz.

egzamin 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin 51 Punkty ECTS 2,04

o charakterze praktycznym Liczba godzin 42 Punkty ECTS 1,68

Literatura:

Podstawowa:

1. G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza, CeDeWu, Warszawa 2019.

1. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014

3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

Uzupełniająca:

1. S. Sojak, Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2017

2. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.

3. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017

4. J. Kuchmacz, B. Kurek, K. Szymczyk-Madej, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2016

5. P. Weetman, Financial and management accounting, Harlow 2016.

6. T. Wnuk-Pel, Management accounting innovation,: the Case of ABC in Poland, Łódź University Press ; Jagiellonian University Press, Łódź, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3RZA_W01 Ma ogólną wiedzę z zakresu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej do podejmowania bieżących decyzji P1_W01

3RZA_W02 Zna typowe metody i narzędzia pozyskiwania danych z zakresu kosztów wykorzystywanych do zarządzania kosztami w podejmowaniu decyzji bieżących P1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

3RZA_U01 Potrafi analizować sytuację podmiotu gospodarczego z punktu widzenia ponoszonych kosztów P1_U03

3RZA_U02 Potrafi przewidywać procesy zachodzące w przedsiębiorstwie tworząc budżety operacyjne i finansowe P1_U04

3RZA_U03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do podejmowania decyzji dotyczących zarówno rozmiarów, struktury i kierunków produkcji oraz sprzedaży P1_U7

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3RZA_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz potrzebę stałego uczenia się ze względu na konieczność dostosowania się przedsiębiorstw do zmian rynkowych P1_K01

3RZA_K02 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze rachunkowości zarządczej P1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach - rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe) (20%), aktywność (10%) kolokwia (70%),

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska
Prowadzący grup: Magdalena Kuźma, Teresa Mikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.