Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System ACL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3UACL Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System ACL
Jednostka: Katedra Historii i Teorii Pieniądza
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „System ACL” jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi ACL w obszarze kontroli i audytu, w szczególności w podmiotach sektora publicznego.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z diagnozowaniem różnych przypadków, zaistnienie których powinno być uznane przez audytora za stan niepożądany. Rozważane są różne aspekty, które mają wpływ na subiektywność dokonywanej oceny danych, takich jak np.: rodzaj danych, profil działalności, przyjęte normy wewnętrzne obowiązujące w podmiocie. Odpowiednie zdiagnozowanie stanu wyjściowego oraz zrozumienie przez każdego studenta koncepcji, zasad oraz technik audytu ma na celu umożliwienie odniesienia rozwiązań zawartych w programie ACL na grunt każdego podmiotu działającego w sektorze publicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: III rok/semestr letni

Wymagania wstępne: Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „System ACL” jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania podmiotów sektora publicznego oraz znajomość analizy ekonomicznej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin (ćwiczenia), w tym 8 h prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning)

Metody dydaktyczne: projekty i ćwiczenia praktyczne, studia przypadków, prezentacje multimedialne

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 15 h

- przygotowanie do kolokwium 12 h

- udział w konsultacjach 3 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33 h, 1 ECTS

- o charakterze praktycznym 50 h, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kiziukiewicz T. (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, Wyd. DIFIN, Warszawa 2013;

2. Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011;

3. Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce, Wyd. Polskiej Akademii Rachunkowości, Łódź 2007;

2. Przybylska J. (red.), Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010;

3. Winiarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Wyd. DIFIN, Warszawa 2008;

4. Winiarska K. (red.), Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010;

5. Podstawy ACL. Definicje i praktyka, ACL Services Ltd., Vancouver 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

UACL_W01 Student zna i rozumie koncepcje, zasady oraz techniki kontroli i audytu w podmiotach sektora publicznego oraz możliwości wykorzystania tej wiedzy w praktyce (P1_W07)

UACL_W02 Zna i rozumie czynności wymagane przy przeprowadzaniu wewnętrznych i zewnętrznych kontroli i audytów (P1_W07)

UACL_W03 Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych wspierających procesy kontroli i audytu (P1_W06)

UACL_W04 Zna metody diagnozy i weryfikacji rozmaitych sytuacji (wyjątków), których wystąpienie uznaje za stan niepożądany (wykorzystując narzędzia dostępne w programie ACL) (P1_W06)

UMIEJĘTNOŚCI

UACL_U01 Analizuje informacje i dane pochodzące z podmiotów sektora publicznego pod kątem ich integralności i poprawności merytorycznej (P1_U03)

UACL_U02 Diagnozuje przypadki i poprawnie identyfikuje stan niepożądany, biorąc pod uwagę w dokonywanej ocenie takie kryteria, jak: rodzaj danych, profil działalności, przyjęte normy wewnętrzne jednostki (P1_U03)

UACL_U03 Potrafi zaaplikować rozwiązania dostępne w programie ACL na grunt różnych podmiotów sektora publicznego (P1_U03)

UACL_U04 Potrafi wykorzystać dane, którymi dysponuje podmiot sektora publicznego, na grunt programu ACL, dokonuje ich wszechstronnej analizy, prawidłowo wyciąga wnioski i formułuje rekomendacje (P1_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

UACL_K01 W analizie przypadków wykazuje i doskonali postawę audytora (P1_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie: aktywności na zajęciach (w tym projekty i ćwiczenia praktyczne, studia przypadków) oraz kolokwium w formie pisemnej, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Budlewska
Prowadzący grup: Renata Budlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.