Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza danych na potrzeby audytu i rachunkowości z wykorzystaniem narzędzi ACL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1ACL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Analiza danych na potrzeby audytu i rachunkowości z wykorzystaniem narzędzi ACL
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć z przedmiotu „Analiza danych na potrzeby audytu i rachunkowości z wykorzystaniem narzędzi ACL” jest zdobycie wiedzy oraz podstawowych umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi ACL w pracy audytora. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z diagnozowaniem różnorodnych przypadków, zaistnienie których powinno być uznane przez audytora za stan niepożądany. Rozważone zostaną różnorodne aspekty, które mają wpływ na subiektywność dokonywanej oceny danych, takich jak na przykład: rodzaj danych, profil działalności, przyjęte normy wewnętrzne obowiązujące w jednostce. Odpowiednie zdiagnozowanie stanu wyjściowego oraz zrozumienie przez każdego słuchacza koncepcji, zasad oraz technik audytu pozwoli odnieść rozwiązania zawarte w programie na grunt własnej jednostki.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do koncepcji, zasad oraz technik audytu

2. Przegląd zastosowań oprogramowania ACL w audycie i rachunkowości JSP

3. Wykorzystanie danych źródłowych sporządzanych przez jednostkę

4. Analiza danych pod kątem ich integralności

5. Analiza narzędzi wykorzystywanych do wykrywania błędów i oszustw

6. Analiza narzędzi wykorzystywanych do ciągłego monitorowania

7. Raportowanie osiągniętych wyników

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kiziukiewicz T. (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Wyd. DIFIN, Warszawa 2009.

2. Winiarska K., Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

3. Knedler, K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce: audyt operacyjny i finansowy, Akademia Kształcenia Kadr, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Podstawy ACL. Definicje i praktyka, ACL Services Ltd., Vancouver 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza

1. Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych, niezbędnych do prawidłowej organizacji kontroli oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

2. Ma wiedzę na temat możliwości zastosowania instrumentów weryfikacji poprawności technicznej i merytorycznej danych finansowych dostępnych w ramach narzędzi ACL

Umiejętności

1. Posiada umiejętność określenia i realizacji zadań audytowych

2. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł danych i metod ich przetwarzania

3. Potrafi zaaplikować dane finansowe, którymi dysponuje jednostka, na grunt programu ACL oraz dokonać ich wszechstronnej analizy wraz z wyciągnięciem wniosków

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

3. Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy

4. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

5. Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Podstawą zaliczenia jest zdobycie min. 51% łącznej liczby punktów z egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.