Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audyt funduszy unijnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1AFU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Audyt funduszy unijnych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Doskonalenie praktyczne i teoretyczne pracy audytora wewnętrznego w zakresie audytu systemu zarządzania ryzykiem w projektach z Unii Europejskiej oraz systemu zarządzania i kontroli w Programach Operacyjnych.

Pełny opis:

- Sposoby zarządzania budżetem UE

- Proces audytowania środków UE

- Warsztat: „Audyt projektu na roboty budowlane finansowanego z funduszy UE”

Literatura:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r

Szymański, M., System instytucjonalny wdrażania funduszy europejskich, Kontrola Państwowa nr 1 i 2, 2011

K. Knedler, M. Stasik 2015 Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Warszawa, AuditSolutions

Mazur, J. Jurczuk, D., Kontrole NIK w sprawach dotyczących Unii Europejskiej, Kontrola Państwowa, nr 6/2011

Annual summaries in the context of shared management: evaluation, ways forward and possible usefulness for the Court of Auditors http://auditsolutions.pl/publikacje/48-oswiadczenia-o-stanie-kontroli-zarzadczej-dla-funduszy-ue

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania i kontroli w UE

2. Posiada wiedzę na temat założeń sprawozdawczości oraz narzędzi oceny sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych

3. Ma podstawową wiedzę na temat celów i ważności realizacji audytów specjalistycznych

4. Zna zasady organizacji i prowadzenia audytu zamówień publicznych, funduszy unijnych, nadużyć i systemów informatycznych

UMIEJĘTNOŚCI

1. Identyfikuje potrzeby jednostki w zakresie audytu, kontroli i rachunkowości

2. Rozpoznaje wartość audytu wewnętrznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Właściwie identyfikuje zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym

3. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii i prawa, szczególnie w zakresie realizacji zadań audytowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

4. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

5. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

6. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

7. Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, ocena aktywności w trakcie zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.