Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audyt nadużyć

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1ANA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Audyt nadużyć
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy dotyczącej nadużyć wewnętrznych, którą powinien posiadać pracownik komórki audytu wewnętrznego. Wskazanie możliwych schematów oszustw, jego symptomów oraz metod zapobiegania.

Pełny opis:

 Wstęp

 Aspekty prawne

 Terminy i pojęcia pokrewne

 Nadużycia z punktu widzenia audytu

 Symptomy oszustwa

 Sposoby wykrywania oszustw

 Rodzaje oszustw

 Wykrywanie oszustw

Literatura:

Literatura podstawowa

Bela A. Bolesławska E. Oszustwa finansowe. Podręcznik dla audytora

InfoAudit sp. z o. o., Warszawa 2005.

Cezary Trutkowski (red.), Przejrzysty samorząd

Podręcznik dobrych praktyk, Fundacja Batorego, publikacja internetowa

Literatura dodatkowa

Nigel Iyer, Martin Samociuk, Defraudacja i korupcja/Spacer po linie

Zapobieganie i wykrywanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Joseph T. Wells, Nadużycia w firmach. Vademecum. Zapobieganie i wykrywanie, LEXISNEXIS, 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów publicznych, administracji publicznej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, audytu wewnętrznego i audytów specjalistycznych oraz kontroli w sektorze publicznym (administracji publicznej)

2. Posiada wiedzę na temat założeń sprawozdawczości oraz narzędzi oceny sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych

3. Ma podstawową wiedzę na temat celów i ważności realizacji audytów specjalistycznych

4. Zna zasady organizacji i prowadzenia audytu zamówień publicznych, funduszy unijnych, nadużyć i systemów informatycznych

UMIEJĘTNOŚCI

1. Identyfikuje potrzeby jednostki w zakresie audytu, kontroli i rachunkowości

2. Rozpoznaje wartość audytu wewnętrznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Właściwie identyfikuje zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym

3. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii i prawa, szczególnie w zakresie realizacji zadań audytowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

4. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

5. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

6. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

7. Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny aktywności w trakcie zajęć. Warunkiem podejścia do zaliczenia wykładów jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie wykładów na podstawie oceny aktywności w trakcie zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.