Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audyt systemów informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1ASI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Audyt systemów informatycznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Uzyskanie przez uczestników teoretycznych podstaw w obszarze ogólnej wiedzy o budowie oraz funkcjonowaniu systemów zarządzania ICT (ang. information and communication technologies) oraz bezpieczeństwa informacji.

2. Uzyskanie przez uczestników teoretycznych oraz praktycznych podstaw do stworzenia funkcji audytu, kompetencji i kwalifikacji audytorów oraz sporządzenia planu audytu w obszarze ICT oraz bezpieczeństwa informacji.

3. Uzyskanie przez uczestników teoretycznych oraz praktycznych prowadzenia audytu w obszarze ICT oraz bezpieczeństwa informacji.


Pełny opis:

1. Ład organizacyjny ICT.

2. Ład organizacyjny w bezpieczeństwie informacji.

3. Systemy, normy, standardy zarządzania ICT (COBIT, ITIL, ISO 20000, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005, ISO 22301).

4. Strategiczne, wieloletnie i roczne planowanie funkcji audytu w obszarze ICT.

5. Budowa i rozwój kompetencji audytorów w obszarze ICT.

6. Planowanie i przygotowanie audytu w obszarze ICT.

7. Realizacja audytu w obszarze ICT.

8. Raportowanie po audycie w obszarze ICT.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego

2. Poradniki do Standardów IIA

3. R. Moeller, Nowoczesny audyt wewnętrzny

4. COBIT

5. ISO 27001

6. ISO 20000 lub ITIL

7. ISO 22301

8. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

11. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji

12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji

14. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2014 r.

15. Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

17. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

18. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

19. Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

20. Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Komisja Nadzoru Finansowego

21. Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatyczego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji. Komisja Nadzoru Finansowego

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

23. Wytyczne i rekomendacje dotyczące bezpiecznego przetwarzania EDM

Literatura uzupełniająca:

24. ISO 27005

25. ISO 27002

26. ISO 31000

27. GTAG® 4 - Zarządzanie Audytem IT

28. GTAG® 17 - Audytowanie ładu informatycznego

29. Praktyczny Poradnik: Zarządzanie Ciągłością Działania

30. Developing the Internal Audit Strategic Plan

31. GTAG 15: Information Security Governance

32. GTAG 14: Auditing User-developed Applications

33. GTAG 12: Auditing IT Projects

34. GTAG 11: Developing the IT Audit Plan

35. GTAG 9: Identity and Access Management

36. GTAG 8: Auditing Application Controls

37. GTAG 7: Information Technology Outsourcing

38. GTAG 2: Change and Patch Management Controls: Critical for Organizational Success

39. GTAG 1: Information Technology Risk and Controls

40. K. Linderman, Podręcznik administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego

41. D. E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji

42. R. Andreson, Inżynieria bezpieczeństwa

43. N. Dhanjani, J. Clarke, Bezpieczeństwo sieci. Narzędzia

44. E. Cole, R. L. Krutz, J. Conley, Bezpieczeństwo sieci

45. D. L. Pipkin, Bezpieczeństwo informacji

46. ENSI, TSM (Total Security Management)

47. ENSI, TISM (Total Information Security Management)

48. NIST, Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity

49. ISACA, Responding to Targeted Cyberattacks

50. US-CERT Federal Incident Notification Guidelines

51. NIST, Computer Security Incident Handling Guide

52. Implementing the NIST Cybersecurity Framework

53. Learn About The Issues, Trends And Challenges Facing Cyber Professionals In 2016

54. Implementing Cybersecurity Guidance for Small and Medium-Sized Enterprises

55. Cybersecurity Guidance for Small and Medium-Sized Enterprises

56. Cost of Cyber Crime Study:United States, Ponemon Institute LLC

57. The Impact of Cybercrime on Business, Ponemon Institute LLC

58. Second Annual Cost of Cyber Crime Study

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów publicznych, administracji publicznej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, audytu wewnętrznego i audytów specjalistycznych oraz kontroli w sektorze publicznym (administracji publicznej)

2. Ma podstawową wiedzę na temat celów i ważności realizacji audytów specjalistycznych

3. Zna zasady organizacji i prowadzenia audytu zamówień publicznych, funduszy unijnych, nadużyć i systemów informatycznych

4. Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych, niezbędnych do prawidłowej organizacji kontroli oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

UMIEJĘTNOŚCI

1. Identyfikuje potrzeby jednostki w zakresie audytu, kontroli i rachunkowości

2. Rozpoznaje wartość audytu wewnętrznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Właściwie identyfikuje zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym

3. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii i prawa, szczególnie w zakresie realizacji zadań audytowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

4. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

5. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

6. Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie oceny aktywności w trakcie zajęć oraz przygotowanego projektu w zespole (3-4 osobowym): Programu audytu obszaru ICT.

Obszar audytu:

1. Ład organizacyjny ICT.

2. Ład organizacyjny bezpieczeństwa informacji.

3. Zarządzanie usługami IT.

4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

5. Audyt strony III w obszarze jakości i bezpieczeństwa świadczonej usługi.

6. Audyt systemu zarządzania aktywami oprogramowania, w tym legalności.

7. Audyt ochrony danych osobowych.

8. Audyt ciągłości działania.

9. Audyt projektu wdrożenia ERP.

10. Audyt bezpieczeństwa w obszarze danych medycznych.

11. Audyt procesu zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.