Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audyt zamówień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1AZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Audyt zamówień publicznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedstawienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów organizacji i prowadzenia audytu zamówień publicznych

Pełny opis:

Aktualny stan prawny:

- przepisy prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego dotyczącego zamówień publicznych.

Audyt zamówień publicznych w kolejnych fazach procesu udzielania zamówienia publicznego:

- przygotowanie postępowania

- wszczęcie postępowania

- wybór oferty najkorzystniejszej oraz zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

- realizacja zamówienia publicznego.

Audyt zamówień „podprogowych”.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Literatura:

Dyrektywa 2014/24/UE – dyrektywa klasyczna

Dyrektywa 2014/25/UE – dyrektywa sektorowa

Dyrektywa odwoławcza – 2007/66/WE

Ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 poz.1579)

Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – Podręcznik, Wyd. II 2015 UZP

Zielone zamówienia publiczne 2012 r. – Podręcznik II UZP

Wytyczne dotyczące interpretacji rzesłanej w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurenycjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę 2010 r. UZP

Kryteria oceny ofert – przykłady zastosowań 2011 r. UZP

Informator Urzędu Zamówień Publicznych – 2014 r., 2015 r., 2016 r.2017 r.

Zamówienia publiczne w orzecznictwie – Zeszyty Orzecznicze UZP 1-27

Wyniki kontroli zamówień współfinansowanych z UE – 2014 r., 2015 r.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów publicznych, administracji publicznej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, audytu wewnętrznego i audytów specjalistycznych oraz kontroli w sektorze publicznym (administracji publicznej)

2. Posiada wiedzę na temat założeń sprawozdawczości oraz narzędzi oceny sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych

3. Ma podstawową wiedzę na temat celów i ważności realizacji audytów specjalistycznych

4. Zna zasady organizacji i prowadzenia audytu zamówień publicznych, funduszy unijnych, nadużyć i systemów informatycznych

UMIEJĘTNOŚCI

1. Identyfikuje potrzeby jednostki w zakresie audytu, kontroli i rachunkowości

2. Rozpoznaje wartość audytu wewnętrznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. Właściwie identyfikuje zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym

3. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii i prawa, szczególnie w zakresie realizacji zadań audytowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

4. Wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

5. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych

6. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu pisemnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.