Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-1BMA Kod Erasmus / ISCED: 04.701 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe
Jednostka: Zakład Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej pozyskaniem i wykorzystywaniem informacji rynkowych do podejmowania decyzji marketingowych, poznanie metod badawczych, a także przyswojenie sobie zasad etyki. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem, analizą oraz prezentacją wyników badania marketingowego oraz ujęcie tego w formie raportu z badania.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy; Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 2

Wymagania wstępne: Marketing

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz.; ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentacje, studia przypadku, zadania grupowe, grupowy projekt badawczy

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, grupowy projekt badawczy

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15 godz.

- przygotowanie się do wykładu 5 godz.

- studia literaturowe 18 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 11 godz.

- egzamin 1 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

- przygotowanie prac domowych-pisemnych 10 godz.

- udział w konsultacjach 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 56 punkty ECTS 2,24

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 45 punkty ECTS 1,8

Literatura:

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K.Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008

2. D.Maison (red.), Badania marketingowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

3. S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe - podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

4. G.A.Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002

5. Z.Kędzior, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1996

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1BMA_W01 Student ma wiedzę na temat roli więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych i ich znaczenia w decyzjach marketingowych Z1_W05

1BMA_W02 Ma podstawową wiedzę na temat znaczenia informacji w podejmowaniu decyzji marketingowych oraz zna metody gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych Z1_W07

UMIEJĘTNOŚCI

1BMA_U01 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny konkretnych zjawisk gospodarczych w otoczeniu marketingowym Z1_U01

1BMA_U02 Potrafi pozyskiwać dane rynkowe z zastosowaniem podstawowych metod stosowanych w badaniach marketingowych Z1_U02

1BMA_U03 Potrafi formułować hipotezy badawcze w procesie rozwiązywania problemów marketingowych Z1_U05

1BMA_U04 Potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w otoczeniu organizacji w oparciu o dane pozyskane w czasie badań marketingowych Z1_U06

1BMA_U05 Potrafi opracować prezentacje multimedialne poświęcone zagadnieniom z zakresu badań marketingowych, a także przygotować raport z badania marketingowego Z1_U07

1BMA_U06 Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu problemowi marketingowemu, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych Z1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1BMA_K01Potrafi pracować w grupie przyjmując różne role Z1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie grupowego projektu badawczego, praca w zespołach, prezentacje multimedialne.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz grupowego projektu badawczego

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.