Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznesplan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2XBIP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznesplan
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką sporządzania planów przedsięwzięć gospodarczych. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej. Na podstawie tej wiedzy zostaną w grupach sporządzone projekty przedsięwzięć, które po zaprezentowaniu będą podstawą do oceny z części ćwiczeniowej.

Skrócony opis:

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej. Na podstawie tej wiedzy zostaną w grupach sporządzone projekty przedsięwzięć, które po zaprezentowaniu będą podstawą do oceny.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok drugi, semestr trzeci

Wymagania wstępne: ekonomia, zarządzanie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z elementami dyskusji, na ćwiczeniach studium przypadku, dyskusja, przygotowanie prac pisemnych w postaci biznes planu według zadanego wzorca, prezentacje własnych pomysłów biznesowych przed grupą

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: Łączna liczba godzin 115

Udział w wykładach 15

Samodzielnie studiowanie 20

Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie 5

Przygotowanie prac domowych 30

Udział w ćwiczeniach 30

Udział w konsultacjach 10

Przygotowanie i udział w dyskusji 5

Wskaźniki ilościowe:

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 55 pkt. ECTS 2

o charakterze praktycznym: liczba godzin 60 pkt. ECTS 2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K. Opolski, K. Waśniewski, Biznes plan: jak go budować i analizować?. Wydawnictwo CeDeWu 2014.

2. C. Barrow, P. Barrow, R. Brown, Biznesplan w małej firmie. Wydawnictwo Helion 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Skrzypek, Biznes plan: model najlepszych praktyk, Wydawnictwo Poltext, 2012.

2. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce. Wydawnictwo CeDeWu, 2014.

3. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan? Wydawnictwo CeDeWu, 2007.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

WIEDZA

2BIP_W01 Student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne niezbędne do gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych w postaci biznes planu Z1_W07

2BIP_W02 Student ma wiedzę o normach i regułach determinujących działanie podmiotów gospodarczych niezbędną do sporządzania biznes planów Z1_W08

2BIP-W03 Posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz

procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz

czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i

konsekwencje tych zmian Z1_W09

2BIP_W04 Student zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Z1_W12

UMIEJĘTNOŚCI

2BIP_U01 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych determinujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Z1_U01

2BIP_U02 Student potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania procesów i zjawisk społecznych determinujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Z1_U02

2BIP- U03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania

konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich

rozwiązania Z1_U05

2BIP-U04 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska

społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu Z1_U06

2BIP_U05 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w gospodarce. Z1_U06

2BIP_U06 Student potrafi przygotować biznes plan i prezentację multimedialną prezentująca podstawowe obszary planowanego przedsięwzięcia. Z1_U07

2BIP_U07 Student potrafi zaprezentować w formie ustnej założenia biznes planu. Z1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2BIP_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się. Z1_K01

2BIP_K02 Student potrafi pracować w grupie realizującej biznes plan. Z1_K02

2BIP-K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu Z1_K03

2BIP-K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i

wykonywaniem zawodu Z1_K04

2BIP-K05 Student jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów

społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne Z1_K05

2BIP_K06 Student wykazuje postawę kreatywności i przedsiębiorczości w tworzeniu pomysłu na biznes i weryfikowaniu tego pomysłu w postaci biznes planu. Z1_K07

Efekty są weryfikowane w trakcie egzaminu ustnego oraz poprzez sporządzenie biznes planu i jego zaprezentowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczeni zostają studenci którzy zaliczyli część ćwiczeniową na ocenę pozytywną.

Egzamin końcowy w formie pisemnej.

Zaliczenie ćwiczeń jest składową kilku elementów: aktywność na ćwiczeniach i konsultacjach, prezentacja pomysłu biznesowego przed grupą, wersja papierowa biznes planu według zadanego wzorca.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.