Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2XPSE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

 zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauki o zarządzaniu,

 poznanie podstaw metodologii pracy naukowej,

 zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy licencjackiej i jej formalnymi aspektami,

 zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych,

 zapoznanie studentów z narzędziami nadawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych (np. kwestionariusze badawcze).


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

 zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauki o zarządzaniu,

 poznanie podstaw metodologii pracy naukowej,

 zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy licencjackiej i jej formalnymi aspektami,

 zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych,

 zapoznanie studentów z narzędziami nadawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych (np. kwestionariusze badawcze).

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Nazwa kierunku studiów Zarządzanie

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia, .

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne,

Kod przedmiotu 0300-ZS1-2XPSE

Język przedmiotu Język polski.

Rodzaj przedmiotu Moduł : seminaria.

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr II/ sem. IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godz.

Punkty ECTS 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Zajęcia dydaktyczne 30

Przygotowanie się do zajęć 16

Studiowanie literatury 10

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie tekstu naukowego15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.75 godz.

Liczba punktów ECTS - 3 ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34h, 1,36ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 25H, 1,0ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2XPSE_W01 Student posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauk o zarządzaniu Z1_W01

2XPSE_W02 Student posiada wiedzę na temat podstaw metodologii badań w naukach ekonomicznych Z1_W07, Z1_W08

2XPSE_W03 Student posiada wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych pracom dyplomowym. W szczególności posiada wiedzę w zakresie narzędzi badawczych wykorzystywanych do pozyskiwania danych. Z1_W07, Z1_W08

2XPSE_W04 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej Z1_W11

Umiejętności:

2XPSE_U01 Student posiada umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z dziedziny nauk ekonomicznych w analizowaniu przyczyn procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych oraz formułować własne opinie na ten temat. Z1_U01, Z1_U02, Z1_U03

2XPSE_U02 Posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych z dziedziny nauk ekonomicznych Z1_U07

Kompetencje społeczne:

2XPSE_K01 Student świadomy jest potrzeby aktualizowania nabytej wiedzy oraz interdyscyplinarnego spojrzenia na podejmowane zagadnienia badawcze w dziedzinie nauk ekonomicznych Z1_K01, Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami

Ogólna forma zaliczenia seminarium: przygotowanie tekstu naukowego na wybrany temat

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo, Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Bogusław Plawgo, Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Plawgo, Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Bogusław Plawgo, Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.