Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

E-commerce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3SECO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-commerce
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z nowymi usługami internetowymi oraz z kluczowym zastosowaniem nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i ich klientów.

Skrócony opis:

Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli na tworzenie aplikacji internetowych i technik multimedialnych w zakresie przekazów reklamowych i marketingowych oraz kreowania wizerunku firmy. W ramach przedmiotu studenci nabywają umiejętności kreowania i kompleksowej realizacji przedsięwzięć biznesowych w obszarze e-commerce z wykorzystaniem technologii internetowych i technik multimedialnych. W trakcie przedmiotu zdobędą kompetencje w zakresie uczestniczenia w przygotowaniu projektów oraz zrozumienia potrzeby doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MODUŁ - przedmioty specjalnościowe

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z technologii informacyjnej

Rok studiów/semestr: 3 rok/semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godzin

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia angażujące studentów do pracy grupowej w formie prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja na zadany temat,

- konsultacje indywidualne.

Punkty ECTS:3

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 30

Przygotowanie do zajęć 34

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 30

Udział w konsultacjach 6

Razem: 100

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin: 36 Punkty ECTS: 1,44

o charakterze praktycznym Liczba godzin: 30 Punkty ECTS: 1,2

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. P. Karwatka i in., Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik menedżera, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013

2. L. Kępa, P. Tomasik, S. Dobrzyński, Bezpieczeństwo systemu e-commerce, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

2. L. Ullman , E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3SECO _W01 Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych

Z1_W07

UMIEJĘTNOŚCI

3SECO _U01 Potrafi wykorzystać zasoby baz danych pozyskiwanych z systemów informatycznych i sieci Internet i stosuje właściwe techniki z wykorzystaniem właściwego oprogramowania

Z1_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3SECO _K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych

Z1_K01

3SECO _K02 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia angażujące studentów do pracy grupowej w formie prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja na zadany temat,

- konsultacje indywidualne.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin na podstawie pracy pisemnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Gardocki
Prowadzący grup: Adam Gardocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli na tworzenie aplikacji internetowych i technik multimedialnych w zakresie przekazów reklamowych i marketingowych oraz kreowania wizerunku firmy. W ramach przedmiotu studenci nabywają umiejętności kreowania i kompleksowej realizacji przedsięwzięć biznesowych w obszarze e-commerce z wykorzystaniem technologii internetowych i technik multimedialnych. W trakcie przedmiotu zdobędą kompetencje w zakresie uczestniczenia w przygotowaniu projektów oraz zrozumienia potrzeby doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MODUŁ - przedmioty specjalnościowe

Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z technologii informacyjnej

Rok studiów/semestr: 3 rok/semestr 5

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godzin

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia angażujące studentów do pracy grupowej w formie prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja na zadany temat,

- konsultacje indywidualne.

Punkty ECTS:3

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 30

Przygotowanie do zajęć 34

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 30

Udział w konsultacjach 6

Razem: 100

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin: 36 Punkty ECTS: 1,44

o charakterze praktycznym Liczba godzin: 30 Punkty ECTS: 1,2

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. P. Karwatka i in., Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik menedżera, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013

2. L. Kępa, P. Tomasik, S. Dobrzyński, Bezpieczeństwo systemu e-commerce, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Dave Chaffey , Digital Business i E-Commerce Management, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

2. L. Ullman , E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.