Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zespołem handlowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3SZZH Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zespołem handlowców
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pełnienia w przyszłości roli liderów zespołów sprzedażowych. Od strony teoretycznej student poznaje podstawowe zagadnienia dotyczące zasad zarządzania i funkcjonowania zespołu handlkowców. Poznaje funkcje zespołu w ramach przedsiębiorstwa, specyfikę organizacji zespołu różniącą się od tradycyjnych metod kierowania ludźmi. Realizowane studia przypadków pozwalają zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem zespołu handlowców. Spotkania z menedżerami sprzedaży i wizyta w przedsiębiorstwie handlowym pozwalają poznać realne aspekty funkcjonowania zespołu handlowców.

Skrócony opis:

Od strony teoretycznej student poznaje podstawowe zagadnienia dotyczące zasad zarządzania i funkcjonowania zespołu handlowców.

Poznaje funkcje zespołu w ramach przedsiębiorstwa, specyfikę organizacji zespołu różniącą się od tradycyjnych metod kierowania ludźmi. Realizowane studia przypadków pozwalają zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem

zespołu handlowców. Spotkania w menedżerami sprzedaży i wizyta w przedsiębiorstwie handlowym pozwalają poznać realne aspekty funkcjonowania zespołu handlowców.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł M_5

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, III rok, 5 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30h, ćwiczenia 30h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykorzystaniem połączenia internetowego.

Forma wykładowa uwzględnia aktywność słuchaczy poprzez zadawanie pytań i udziału w moderowanych krótkich dyskusjach tematycznych.

Ćwiczenia polegają na omawianiu case studies oraz wykonywaniu zadań grupowych dotyczących wyznaczonych projektów.

Formą zaliczenia przedmiotu jest zdany egzamin pisemny w formie opisowej. Formą zaliczenia ćwiczeń jest zaangażowanie i aktywność podczas zajęć oraz zaliczenie kolokwium.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- studia lliteraturowe 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 60, punkty ECTS 2,4

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 30, punkty ECTS 1,2

Literatura:

Bures I., Zarządzanie zespołem handlowym, Wydawnictwo Onepress, Warszawa

Bielińska I., Jakubczyńska Z., Efektywny zespół, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2016.

Grzybek R., Sprzedaż osobista i zarządzanie zespołem sprzedaży, Wydawnictwo Onepress, Warszawa 2016.

Niemczyk A., Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2013.

Spiro R., Rich G., Standon W., Management of a Sales Force, McGraw-Hill Education 2007.

Literatura uzupełniająca:

Albright M., Carr C., Największe błędy menedżerów, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

ZZH_W01 Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania zespołu handlowców i więziach łączących je z kontrahentami i partnerami -

Z1_W05

ZZH_U01 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania problemów związanych z funkcjonowaniem zespołu handlowców - Z1_U05

ZZH_U02 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w zespole handlowym - Z1_U06

ZZH_K01 Potrafi współpracować w grupie - Z1_K02

ZZH_K02 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu - Z1_K03

ZZH_K03 Wykazuje postawę kreatywności, innowacyjnosci i przedsiębiorczości - Z1_K07

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin odbywa się w formie sprawdzianu pisemnego. Skala ocen:

a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0),

b) 81 – 90% plus dobry (4.5),

c) 71 – 80% dobry (4.0),

d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5),

e) 51 – 60% dostateczny (3.0).

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć, na których był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na

zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Monika Garwolińska, Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.