Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie produkcją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3XZAP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie produkcją
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy zarządzania 0300-ZS1-1PZA

Założenia (lista przedmiotów):

Nauka o organizacji 0300-ZS1-1NAO
Zarządzanie jakością 0300-ZS1-2ZJK

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ogólną wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwem, o podstawowych funkcjach zarządzania organizacją oraz o zarządzaniu jakością

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o procesach zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach. Kurs przedstawia charakterystykę procesów zarządzania produkcją we współczesnych organizacjach. Koncentruje się w szczególności na następujących grupach zagadnień: organizacyjny i techniczny potencjał produkcji, organizacja procesu produkcyjnego, przygotowanie nowej produkcji oraz nowoczesne koncepcje i metody organizacji i zarządzania produkcją.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu M5 - Przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr III rok/ piąty semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

zajęć: 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 4

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji

multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie

wykładu,

- analiza studiów przypadków, rozwiązywanie zadań, zadania grupowe

- referaty studentów

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach – 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.

Przygotowanie prezentacji/referatu - 10

Konsultacje –3 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Udział w egzaminie –2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz.- 2,0 ECTS

o charakterze praktycznym: 10 godz. - 0,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.E. Pająk, M. Klimkiewicz, A. Kosieradzka Zarządzanie produkcją i usługami, PWE, Warszawa 2014.

2.I.Durlik, Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.

3.A.Muhlemann, J.Oakland, K.Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 2001,

4.D. Waters, Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001.

5. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, praca zbiorowa pod red. M. Brzezińskiego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.

Literatura dodatkowa:

1. B.Liwowski, R. Kozłowski, Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

2.E.Pająk, Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

3XZAP_W01 ma wiedzę na temat wykorzystania zasobów ludzkich w procesie produkcji i ich wpływu na wydajność przedsiębiorstwa (Z1_W05)

3XZAP_W02 posiada wiedzę o zasadach organizowania działalności produkcyjnej w przedsiębiorstwie (Z1_W09)

3XZAP_W03 posiada wiedzę o przebiegu procesu produkcyjnego i podstawowych problemach w ramach każdego etapu tego procesu (Z1_W09)

3XZAP_U01 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z procesem produkcyjnym (Z1_U05)

3XZAP_U02 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska

występujące w procesie produkcji (Z1_U06)

3XZAP_U03 potrafi przygotować prace pisemne z zakresu zarządzania produkcją (Z1_U07)

3XZAP_K01 potrafi pracować w grupie (Z1_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym. Aby uzyskać ocenę dostateczna należy zdobyć 50% punktów możliwych do zdobycia. Aby przystąpić do egzaminu należy zdobyć zaliczenie z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy zarządzania 0300-ZS1-1PZA

Założenia (lista przedmiotów):

Nauka o organizacji 0300-ZS1-1NAO
Zarządzanie jakością 0300-ZS1-2ZJK

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu M5 - Przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr III rok/ piąty semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

zajęć: 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 4

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji

multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie

wykładu, wykład w e-learningu

- analiza studiów przypadków, rozwiązywanie zadań, zadania grupowe

- referaty studentów

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach – 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.

Przygotowanie prezentacji/referatu - 10

Konsultacje –3 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Udział w egzaminie –2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz.- 2,0 ECTS

o charakterze praktycznym: 10 godz. - 0,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.E. Pająk, M. Klimkiewicz, A. Kosieradzka Zarządzanie produkcją i usługami, PWE, Warszawa 2014.

2.I.Durlik, Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.

3. A.Muhlemann, J.Oakland, K.Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 2001.

4. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, praca zbiorowa pod red. M. Brzezińskiego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.

Literatura dodatkowa:

1. B.Liwowski, R. Kozłowski, Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

2. E.Pająk, Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2009.

3. R.Chase, N.Aquilano, R.Jacobs, Production and operations management: manufacturing and services, Boston, MA [etc.] : Irwin/McGraw-Hill, 1998

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.