Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wynagrodzeniami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3XZWY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wynagrodzeniami
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy zarządzania 0300-ZS1-1PZA

Założenia (lista przedmiotów):

Zarządzanie zasobami ludzkimi 0300-ZS1-3ZZL

Założenia (opisowo):

W zakresie wiedzy student powinien dysponować wiedzą dotyczącą: funkcjonowania przedsiebiorstwa i znaczenia zasobów ludzkich w organizacji, funkcji zarządzania.

W zakresie umiejętności student potrafi: zidentyfikować etapy procesu kadrowego, dokonać opisu czynności wykonywanych w ramach planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania oraz wskazać rolę pracownika w ich realizacji.

W zakresie kompetencji społecznych student powinien mieć potrzebę kształcenia ustawicznego.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: pojęciem i strukturą, funkcjami wynagrodzeń w skali makro i mikro; z wartościowaniem pracy, tworzeniem systemów wynagradzania, kryteriów ich różnicowania; z premiowaniem i nagradzaniem pracowników. Studenci nabywają wiedzę z zakresu: analizy czynników wpływających na zmiany w systemie wynagradzania, wartościowania stanowisk pracy i budowy tabeli płac, analizy i oceny powiązań pomiędzy wynikami pracy a poziomem wynagrodzenia, kryteriami jego różnicowania w przedsiębiorstwie i zarządzania składnikami wynagradzania.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: M_V przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 30 godz, ( w tym 6 godz. online)

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i analizowaniem case study, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

wykład w e-learningu

Ocena końcowa: egzamin

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 30 godz.

Przygotowanie się do wykładu 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego 45godz.

Udział w konsultacjach 8 godz

egzamin 2 godz

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 40, punkty ECTS 1,6

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 5, punkty ECTS 0,2.

Literatura:

S. Borkowska, Skuteczne strategie wynagrodzeń, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Z. Czajka, Zarządzanie wynagrodzeniami, PWE Warszawa 2009.

S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009 .

M. Armstrong, Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2009 ,2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3XZWY_W01 Student zna czynniki kształtujące poziom wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, zna budowę systemu wynagradzania pracowników, metody wartościowania pracy, zasady budowy tabel płac. Z1_W08

KOMPETENCJE

3XZWY_K01 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grześ
Prowadzący grup: Anna Grześ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.