Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-1KWB Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w biznesie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć ogólną wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi komunikacji w biznesie. Po zakończeniu kursu studenci powinni znać podstawowe metody i zasady, na których opiera się prawidłowa komunikacja i rozumieć przeszkody, jakie mogą pojawić się w procesie komunikacji. Studenci poznają więc poziomy komunikacji w biznesie oraz specyfikę komunikacji na każdym poziomie.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr Rok I semestr 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin ćwiczeń

Ćwiczenia oparte na dyskusji grupowej, analizie studiów przypadków, rozwiązywaniu zadań i testów, prezentacjach przygotowanych referatów i prezentacji multimedialnych

Punkty ECTS2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń godz.

Przygotowanie prezentacji/referatu godz.

Przygotowanie do kolokwium godz.

Udział w konsultacjach godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela ECTS

o charakterze praktycznym -

Literatura:

Podstawowa:

1. C.Hamilton, Skuteczna komunikacja w biznesie, PWN, Warszawa 2011,

2. J.Stoner, C.Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992

3. J.Stelamach, B.Brożek, Negocjacje, Copernicus Center Press, Kraków 2014

Uzupełniająca:

1.M.Makara-Studzińska, Jak zwiększyć swoją siłę, czyli o skutecznej komunikacji w biznesie, Wyd. Słowo i Myśl, Lublin 2013,

2. B.Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2014,

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na podstawie realizacji wskazanych form aktywności. Aby zaliczyć przedmiot należy zdobyć co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.