Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-1PSY Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poznanie psychologii jako dziedziny nauki zajmującej się psychiką człowieka w ujęciu podstawowych kierunków: behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna i psychologia poznawcza. Nabycie wiedzy dotyczącej podstawowych mechanizmów funkcjonowania sfery psychicznej człowieka. Ma to prowadzić do lepszego rozumienia siebie i innych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cialdini R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Kozielecki J. (1980). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: PIW.

Sternberg R.J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca:

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2007). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Strelau J., Doliński D. (red)(2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 i 2. Gdańsk: GWP.

Zimbardo P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania.

Umiejętności:

2. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu.

Kompetencje społeczne:

3. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

- testy badające wybrane aspekty sfery psychicznej studentów

Forma zaliczenia:

- test wyboru składający się z 15 pytań z zakresu treści poruszanych na wykładzie i samodzielnie opracowanych lektur. Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się przy minimum 8 poprawnych odpowiedziach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.