Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-1XZPP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem ćwiczeń z przedmiotu „Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie” jest przekazanie studentom wiedzy na temat istoty i zasadności prowadzenia przez przedsiębiorstwa polityki podatkowej oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej. Podczas zajęć studenci zapoznają się z wybranymi instrumentami prawa podatkowego wykorzystywanymi w planowaniu podatkowym. Ponadto poznają podstawowe obszary podejmowania decyzji podatkowych. W trakcie ćwiczeń zostaną przeanalizowane instrumenty zarządzania podatkami w prowadzonej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, w bezpośrednim odniesieniu do możliwości wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: zarządzanie

Rok studiów /semestr: I rok/semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (ćwiczenia), w tym 8 h prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning)

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach).

Punkty ECTS: 4 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 47 h

- przygotowanie do kolokwium: 20 h

- udział w konsultacjach: 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 h, 1,32 ECTS

- o charakterze praktycznym: 100 h, 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2015.

2. Ickiewicz, J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Karwat P., Kaznowski A., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2013.

2. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

3. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.

4. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.

5. Szymański W., Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

ZPP_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą obciążeń podatkowych przedsiębiorców oraz możliwości kształtowania ich wysokości (Z2_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

ZPP_U01 Potrafi właściwie analizować otoczenie fiskalne przedsiębiorstwa oraz możliwości jego kształtowania (Z2_U05)

ZPP_U02 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów w zakresie kształtowania ciężarów podatkowych (Z2_U07)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ZPP_K01 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (Z2_K06)

ZPP_K02 Wykazuje postawę kreatywności i przedsiębiorczości w podejmowanej decyzji fiskalnych (Z2_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium w formie pisemnej, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zegarowicz
Prowadzący grup: Łukasz Zegarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.