Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ochroną środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-1ZOS Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ochroną środowiska
Jednostka: Zakład Zrównoważonego Rozwoju
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Zarządzanie ochroną środowiska ” jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu systemu zarządzania użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska w Polsce z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych i Unii Europejskiej. Zakres zajęć obejmuje omówienie teoretycznych podstaw budowy systemu zarządzania środowiskiem w Polsce, regulacji prawnych i wskazań polityczno-programowych oraz środków i instrumentów zarządzania tym obiektem.

Pełny opis:

 1. Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia
 2. Profil studiów: Ogólnoakademicki
 3. Forma studiów: stacjonarne
 4. Kod przedmiotu: 0300-ZS2-1ZOS
 5. Język przedmiotu: Język polski
 6. Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 – przedmioty ogólne
 7. Dziedzina i dyscyplina nauki:
  Dziedzina: nauki ekonomiczne
  Dyscyplina: zarządzanie
 8. Rok studiów /semestr: pierwszy rok / drugi semestr
 9. Wymagania wstępne: brak
 10. Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
  Wykład - 15 godzin, Ćwiczenia - 15 godzin
 11. Metoda dydaktyczna:
  Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji
  Ćwiczenia angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy, z wykorzystaniem metody case study
 12. Forma zaliczenia przedmiotu:
  Wykład: test jednokrotnego wyboru na ostatnich zajęciach
  Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć lub w domu oraz na podstawie kolokwium końcowego
 13. Punkty ECTS: 4
 14. Wskaźniki ilościowe
  Aktywność studenta:
  • Udział w wykładach (w tym test końcowy) – 15 godz.
  • Przygotowanie się do wykładu – 6 godz.
  • Udział w konsultacjach – 4 godz.
  • Przygotowanie do testu końcowego – 25 godz.
  • Udział w ćwiczeniach (w tym kolokwium) - 15 godz.
  • Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 15 godz.
  • Wykonanie zadań domowych - 10 godz.
  Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
  • wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 36 godz., 1,4 ECTS
  • o charakterze praktycznym – 20 godz, 0,8 ECTS

Efekty uczenia się:

Wykład

 • ZOS2_W01 ma pogłębioną wiedzę o zasadach zarządzania ochroną środowiska, w tym instytucjach za nie odpowiedzialnych oraz o źródłach potrzeb zarządzania ochroną środowiska (Z2_W07)
 • ZOS2_W02 ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania przemian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu pod wpływem zmian w środowisku naturalnym, zna relacje przedsiębiorstwo-środowisko, w tym w szczególności obowiązki przedsiębiorstw z zakresu ochrony środowiska (Z2_W08)
Ćwiczenia
 • ZOS2_U01 potrafi posługiwać się normami i regułami z zakresu zarządzania ochroną środowiska, w tym prawnymi i zawodowymi, jednocześnie rozumiejąc etyczny wymiar takiej działalności, wykorzystuje tę umiejętność do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania ochroną środowiska (Z2_U05)
 • ZOS2_K01 potrafi odpowiednio planować pracę zespołową, w tym określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu (Z2_K03)
 • ZOS2_K02 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wpływem działalności gospodarczej na stan środowiska (Z2_K04)
 • ZOS2_K03 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych z zakesu zarządzania ochroną środowiska oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki takiej aktywności (Z2_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie końcowe w formie odpowiedzi ustnej.
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć lub w domu oraz na podstawie kolokwium końcowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.